Program Sanford Harmony

W ubiegłym roku, grupa “Lwy” realizowała  Program Sanford Harmony –  oparty na edukacji społeczno-emocjonalnej został wyróżniony przez organizację CASEL (the Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning) zrzeszającą najlepsze programy wspierające rozwój emocjonalny na całym świecie. Założona w 1994 organizacja CASEL uznaje kompetencje społeczno-emocjonalne za główny element edukacji. CASEL przedstawia pięć podstawowych typów umiejętności czy kompetencji składających się na inteligencję emocjonalną, które mogą być systematycznie rozwijane zarówno w domu, jaki i w szkole.

Do tych umiejętności zalicza się:

samoświadomość,

świadomość społeczną,

samokontrolę,

odpowiedzialne podejmowanie decyzji,

umiejętne kontakty z innymi ludźmi.

Wszystkie te kompetencje rozwijane są w ramach programu Sanford Harmony.

Edukacja społeczno-emocjonalna (SEL – social and emotional learning) to proces w którym dzieci i dorośli nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do zrozumienia i zarządzania emocjami, wyznaczania i osiągania pozytywnych celów, odczuwania i wyrażania empatii w stosunku do innych, nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji oraz podejmowania odpowiedzialnych decyzji.

Razem mimo wszystko

Razem mimo wszystko to nie tylko tytuł naszego wspólnego dzieła.
To dowód na to, że nawet gdy dzieli nas odległość,
rozdzielają nas nieprzewidywalne okoliczności,
a upływający czas zdaje się nie być sprzymierzeńcem –
NIC nie jest w stanie przeszkodzić nam w tym, żeby być razem
i wspólnie tworzyć wartościowe rzeczy. Chcieć to móc!


Anna Gil, Agnieszka Kuźma, Grzegorz Królikowski

Listy kandydatów

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

12 maja 2020 r. o godz.13.00 w przedszkolach i w szkołach podstawowych publikowane będą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata będzie również dostępna dla Państwa w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Dodatkowo, zgodnie z § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 listy kandydatów zakwalifikowanych, kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola/szkoły podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej przedszkola/szkoły.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić:

Ø  elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk “Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

lub

Ø  przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola/szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/klasy I jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Jeśli dziecko ubiegało się o przyjęcie tylko do szkoły obwodowej (na podstawie zgłoszenia) i zostało do niej zakwalifikowane, rodzic nie musi potwierdzać woli zapisu – dla tej grupy dzieci system automatyczne potwierdzi wolę zapisu.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dostępne w zakładce Rekrutacja.

Zawieszenie zajęć stacjonarnych

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Zgodnie z  zaleceniem Prezydenta m. st. Warszawy  w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.  podjęłam decyzję w sprawie zawieszenie zajęć stacjonarnych w Przedszkolu nr 420 “Nasza Bajka”na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.). Nauczyciele nadal prowadzą zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

Z poważaniem Jolanta Kuźmińska – Dyrektor Przedszkola nr 420 “Nasza Bajka”

Przerwa do 24 maja

Szanowni Państwo

informuję, że do dnia 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Załączniki:

1. Nowelizacja rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04

2. Uzasadnienie do nowelizacji rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04

3. Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. – komunikat MEN

4. Harmonogram egzaminów – komunikat MEN

Przedłużenie kwarantanny

Dzień Dobry,

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do dnia 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. W czasie ograniczenia funkcjonowania placówek związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka/terapia specjalistyczna jest realizowana na odległość.

W związku z tym, nauczyciele z Naszej Bajki przesyłają zajęcia, zabawy materiały do wykorzystania przez dziecko w domu, przy Państwa wsparciu.

Formami kontaktu nauczycieli z Państwem i dziećmi są: poczta przedszkolna, strona internetowa Przedszkola oraz aplikacja MikrosoftTeams.

Do zobaczenia w Przedszkolu. Życzę ZDROWIA!

Pozdrawiam Jolanta Kuźmińska