Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" -

Taniec z gwiazdami – grupa Sowy

Piątek, 12 maja na długo pozostanie w naszej pamięci, gdyż przedszkolaki z grupy „Sówki” tego dnia obejrzały na żywo próbę generalną programu pt. „Taniec z gwiazdami”. Dzieciom najbardziej spodobało się studio z niezliczoną liczbą kamer, świateł oraz dekoracji, które na zmianę pojawiały się na scenie. Zaś dziewczynki z grupy zwróciły szczególną uwagę na piękne, błyszczące suknie występujących artystek. Dla wszystkich było to niesamowite przeżycie zobaczyć na własne oczy, jak powstaje program rozrywkowy.

Dziękujemy Panom Pawłowi Modzelewskiemu i Krzysztofowi Ibiszowi za umożliwienie nam zwiedzenia studia ATM oraz obejrzenia kulisów programu „Taniec z gwiazdami”.

Autor: Agnieszka Kuźma

„Na wiejskim podwórku”

„Na wiejskim podwórku”

Dnia 27.04.2017 r. na swoja pierwszą wycieczkę na farmę”Cztery Pory roku” wyruszyły przedszkolaki z grup „Lwy” i „Krasnale”. Na ten dzień każde dziecko przygotowało uśmiech od ucha do ucha i dobry humor. W czasie wycieczki dowiedzieliśmy się, jak żyją zwierzęta w gospodarstwie, co jedzą co piją, na czym polega ich pielęgnacja. Zwiedzaliśmy ich zagrody, mogliśmy je dotknąć i nakarmić.

Uczestniczyliśmy w warsztatach plastycznych, a własnoręcznie wykonane pamiątki zabraliśmy do domu. To był wspaniały dzień. Z niecierpliwością czekamy na kolejny wyjazd . Zmęczeni i zadowoleni wróciliśmy do przedszkola aby móc opowiedzieć o swoich przygodach.

Dzielnicowy Konkursu Mini-teatrów Dziecięcych

W poniedziałek 24 kwietnia br. w Centrum Kultury Wilanów odbył się Dzielnicowy Konkursu Mini-teatrów Dziecięcych. Przedszkole nr 420 „Nasza Bajka” reprezentowały dzieci z grupy 7 „Sowy” wystawiając bajkę – musical pt. „Brzydkie kaczątko”. Nasze przedszkolaki jako młodzi aktorzy – amatorzy znakomicie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Jury oceniła wszystkie występujące grupy jednakowo – przyznając wyróżnienia za piękną grę, znakomite przygotowanie i kolorowe kostiumy. Dzieci z grupy Sowy wróciły do przedszkola ze statuetką i upominkami w postaci instrumentów muzycznych.

Pięknie dziękujemy za zaangażowanie wszystkim rodzicom dzieci i gratulujemy świetnego występu naszym młodym aktorom – amatorom.

Autor: Agnieszka Kuźma

Regulamin przyprowadzania i odprowadzania dzieci

REGULAMIN

PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Z PRZEDSZKOLA NR 420 „NASZA BAJKA”

W WARSZAWIE

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin opracowano w celu zapewnienia bezpiecznych warunków przebywania dzieci w Przedszkolu.
 2. Regulamin reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci w Przedszkolu nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie.
 3. Do przestrzegania Regulaminu zobowiązani są rodzice/prawni opiekunowie, osoby upoważnione do obioru dziecka, nauczyciele oraz pracownicy Przedszkola.
 4. Wszystkie osoby wymienione w ust. 3 powyżej są zobowiązane do bieżącego reagowania na naruszanie postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 2

OBOWIĄZKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU DZIECKA

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni na początku września składają pisemne oświadczenia o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z Przedszkola. Oświadczenia można uzupełniać o kolejne osoby w trakcie trwania roku szkolnego. Oświadczenie może być w każdej w chwili odwołane. Oświadczenia tracą ważność z końcem roku szkolnego, czyli dnia 31 sierpnia każdego roku.
 3. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię, nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców/opiekunów prawnych.
 4. Osoba odbierająca dziecko z Przedszkola powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki lub pracownika Przedszkola okazać go.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 6. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka do momentu osobistego przekazania dziecku nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur na korytarzu oraz od momentu odbioru dziecka z grupy lub z ogródka przedszkolnego przez rodziców/opiekunów prawnych lub osobę upoważnioną.
 • 3

GODZINY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 1. Godziny przyprowadzania i odbierania dzieci określa ramowy rozkład dnia pracy Przedszkola. Z powodów organizacyjnych oraz ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej liczby posiłków wskazane jest, aby nieobecność lub spóźnienie dziecka zostało zgłoszone telefonicznie lub drogą elektroniczną do sekretariatu Przedszkola najpóźniej do godziny 9.30 w dniu planowanej absencji lub spóźnienia.
 2. Rodzice przyprowadzają dziecko do przedszkola w godzinach 7.00 – 9.00.
 3. Odbiór dzieci z Przedszkola trwa do godziny 17.30.
 4. W godzinach 7.30 – 9.00 i 15.00 – 17.30 drzwi prowadzące z szatni na korytarze prowadzące do poszczególnych sal pozostają otwarte.
 5. Furtka i drzwi wejściowe do Przedszkola pozostają zamknięte w godzinach 9.00 -12.15 oraz 13.00-15.00. W powyższych godzinach, w razie potrzeby dostania się na teren Przedszkola należy używać domofonu zewnętrznego.
 6. W godzinach 9.00 -15.00 przyprowadzenie, jak również odbiór dziecka, odbywa się tylko za pomocą domofonów.
 7. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.30, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych lub osoby upoważnione o zaistniałym fakcie.
 8. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów, nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów prawnych, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w Przedszkolu 1 godzinę.
 9. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora Przedszkola i najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi.

 

 • 4

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA

 DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 1. Na terenie Przedszkola obowiązuje zakaz wprowadzania wózków lub innych pojazdów na korytarze prowadzące do sal bez względu na panujące zewnętrzne warunki atmosferyczne.
 2. Wszystkie osoby poruszające się po korytarzach prowadzących do sal są zobowiązane do zmiany obuwia lub założenia ochraniaczy, bez względu na panujące zewnętrzne warunki atmosferyczne.
 3. Osoby przyprowadzające dziecko do Przedszkola zobowiązane są do:
 • zadbania o właściwe pozostawienie okrycia wierzchniego i zmianę obuwia przez dziecko w szatni;
 • zmiany obuwia lub założenia ochraniaczy – w przypadku osobistego przekazania dziecka nauczycielowi danej grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielowi dyżurującemu albo
 • przekazania dziecka pod opiekę osób dyżurujących na korytarzach prowadzących do sal.
 1. Osoby odbierające dziecko z Przedszkola zobowiązane są do:
 • zmiany obuwia lub założenia ochraniaczy – w przypadku osobistego odbioru dziecka z danej grupy, do której dziecko uczęszcza lub z grupy dyżurującej

       albo

 • skorzystania z domofonu i przedstawienia się w formie, np..: „mama Oli Z… z grupy…..”, „ciocia Karola M… z grupy….”;
 • przygotowania dowodu osobistego i okazania go w przypadku żądania nauczyciela lub pracownika Przedszkola.

W razie zaistnienia uzasadnionych okoliczności, osoby odbierające dziecko za pomocą domofonu mogą zostać poproszone o założenie ochraniaczy i bezpośrednie podejście do sali.

 1. Osoby odbierające dziecko z ogródka przedszkolnego są zobowiązane do:
 • Zgłoszenia się do nauczyciela i potwierdzenia faktu odbioru dziecka.
 • Nie pozostawania na terenie ogrodu przedszkolnego z dzieckiem po dokonaniu odbioru dziecka.
 1. W trakcie przyprowadzania i odbioru Dziecka nie prowadzi się z rozmów z nauczycielami.
 2. Nauczyciel lub inna osoba z personelu Przedszkola może odmówić wydania dziecka, w przypadku, gdy:
 • stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku właściwej opieki i bezpieczeństwa;
 • osoba zamierzająca odebrać dziecko nie została do tego odpowiednio upoważniona przez rodziców/opiekunów prawnych;
 • dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z Przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców/opiekunów prawnych.
 1. W wypadku każdej odmowy wydania dziecka, winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor Przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel lub inna osoba z personelu Przedszkola podejmuje wszelkie dostępne czynności zmierzające do nawiązania kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi lub drugim rodzicem/opiekunem prawnym. Jeżeli nie jest to możliwe, nauczciel lub inna osoba z personelu Przedszkola ma prawo powiadomić najbliższy komisariat policji o zaistniałym zdarzeniu.
 • 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dyrektor Przedszkola zobowiązuje rodziców/opiekunów prawnych do przestrzegania i respektowania postanowień niniejszego Regulaminu i pouczenia o powyższych zasadach, osób wskazanych w oświadczeniach do odbioru dzieci z Przedszkola
 2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do poinformowania osób uprawnionych do odbioru dzieci o zasadach legitymowania.
 3. Z niniejszym Regulaminem zostali zapoznani wszyscy pracownicy Przedszkola oraz rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka”.
 4. W przypadku naruszenia zasad opisanych w niniejszym Regulaminie, dyrektor Przedszkola zastrzega możliwość ich zmiany w sposób zapewniający w jego ocenie, zachowanie wszystkich niezbędnych zasad bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenie Przedszkola.
 5. Regulamin został uzgodniony z przedstawicielami Rady Rodziców Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie.

Niniejszy Regulamin wchodzi z życie z dniem podpisania.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r.                              

…………………………………………………………..

                                                              Dyrektor Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie

 

……..…………………………………………………….

  Przewodnicząca Rady Rodziców Przedszkola nr 420

                                                                                                                 „Nasza Bajka” w Warszawie

Kiermasz wielkanocny w Przedszkolu

Wielkanoc tuż, tuż… W naszym Przedszkolu nr 420 „Nasza Bajka” zorganizowany został kiermasz wielkanocny. Przedszkolaki z każdej grupy wraz ze swoimi paniami nauczycielkami wykonały różnego rodzaju prace plastyczne: pisanki, koguciki, zajączki, baranki, kurczaczki a przede wszystkim kartki wielkanocne. Kolorowe i wyjątkowe ozdoby świąteczne, o niepowtarzalnym wyglądzie, zrobione własnoręcznie przez dzieci można oglądać przez kilka dni w holu przedszkola. Prace dzieci można zabrać do domu za „symboliczną książeczkę”, która wzbogaci nasze przedszkolne zasoby biblioteczne.

Serdecznie zachęcamy Państwa do zaangażowania się w nasz kiermasz wielkanocny.

Autor: Agnieszka Kuźma

Kiermasz wielkanocny

Szanowni Państwo ,

w imieniu dzieci z przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” 

serdecznie zapraszam na 

Kiermasz Wielkanocny 

który odbędzie się w dniach 10.04-14.04.2017 r. 

Kiermasz będzie doskonałą okazją do nabycia kartek świątecznych, stroików oraz różnorodnych ozdób Wielkanocnych.

Bezgotówkowa forma zapłaty.

Za każdą nabytą rzecz płacimy książką. 

Otrzymane od Państwa książki wprowadzą dzieci w świat baśni i lektur, wzbogacą przedszkolny księgozbiór.

Uwaga!

Nie muszą to być nowe książki. 

Więcej informacji u Nauczycieli w grupach.

kiermasz-wielkanocny-22-1

Mali Odkrywcy

W ostatnich dniach Dzieci z Przedszkola Nr 420 miały okazję zapoznać się z uroczą rasą króliczków Teddy. Zwierzątka te wyglądem przypominają pluszowe zabawki, mają białą sierść, niebieskie oczy, uwielbiają się przytulać, są pieszczochami i niezwykłymi czyściochami. Króliczki Teddy są bardzo małe, odznaczają się niezwykle łagodnym, miłym charakterem i czułością. Przywiązują się do człowieka obdarzając go ogromnym zaufaniem, przez co są idealnymi towarzyszami dla dzieci i dorosłych.

Przedszkolakom bardzo się podobały milutkie w dotyku króliczki.

Autor: Agnieszka Kuźma