Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" -

Zamierzenia

Bez tytułu

Grupa 1 „Lwy”

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 

GRUDZIEŃ

 

 

Tematy tygodniowe:

TEMAT TYGODNIA 1: Mikołaju, czekamy!

TEMAT TYGODNIA 2: Zabawa w teatr

TEMAT TYGODNIA 3: Tropy na śniegu

TEMAT TYGODNIA 4: Stroimy choinkę

 

Dziecko:

 • aktywnie uczestniczy w zabawach twórczych
 • zna brzmienie i nazwę instrumentu muzycznego – janczary oraz akompaniuje z wykorzystaniem go
 • podejmuje próby budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat
 • stosuje w wypowiedzi nowo poznane wyrazy dotyczące osób, rzeczy i zjawisk
 • rozpoznaje krajobraz dalekiej Północy, zna wygląd i sposób życia reniferów
 • zna niektóre tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia
 • potrafi ruchem zilustrować muzykę, umie dostosować ruch ciała do rytmu słyszanej muzyki
 • uważnie słucha opowiadania i zadaje pytania do jego treści
 • dostrzega potrzeby, pragnienia swoje i innych
 • okazuje radość z otrzymywania i czerpie radość z dawania prezentów
 • tworzy kompozycje z wykorzystaniem techniki kolażu
 • wykazuje się odpornością emocjonalną, konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach – spokojnie czeka na swoją kolej, łagodnie reaguje w sytuacji przegranej
 • dostrzega potrzeby (pragnienia) swoje i innych oraz wie, że należy pomagać słabszym w trudnych sytuacjach
 • wypowiada się na temat tradycji wieczerzy wigilijnej
 • umie odczytać przepis kulinarny zakodowany za pomocą prostych symboli
 • uważnie wykonuje zadania zgodnie z instrukcją i właściwie używa prostych narzędzi kuchennych
 • zna tradycje składania życzeń świątecznych, stosuje formy grzecznościowe podczas składania życzeń
 • potrafi wykonać proste czynności związane z nadaniem listu
 • składa w całość, bez korzystania z wzoru, obrazki pocięte na cztery lub więcej części i zwierające wiele szczegółów
 • dostosowuje ubranie do aktualnej pogody
 • samodzielnie ubiera się i rozbiera, w miarę swoich możliwości
 • wie, jak powstaje cień
 • wypowiada się na temat zależności pomiędzy powstawaniem cienia a przezroczystością przedmiotów
 • samodzielnie przeprowadza proste doświadczenia
 • prawidłowo podaje liczbę przedmiotów i liczebność zbioru oraz ustala wynik dodawania i odejmowania
 • klasyfikuje przedmioty według określonej cechy
 • formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne
 • składa w całość, bez korzystania ze wzoru, obrazki pocięte na cztery lub więcej części, zawierające wiele szczegółów
 • rozpoznaje, nazywa emocje i wyraża je ruchem, gestem, mimiką
 • próbuje wyjaśnić powiedzenie strach ma wielkie oczy
 • odgrywa role w zabawach parateatralnych
 • tworzy kompozycje z wykorzystaniem techniki stemplowania tuszem
 • potrafi nazywać aktualną porę roku (zimę) i opisać słownie jej cechy charakterystyczne
 • stosuje w wypowiedziach nowo poznane wyrazy dotyczące opisu cech pory roku zgodnie z ich znaczeniem
 • zna i opisuje niektóre zjawiska atmosferyczne występujące zimą, zna właściwości śniegu i lodu
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ortofonicznych
 • stosuje określenia przymiotnikowe do opisywania cech przedmiotów
 • sprawnie łapie i rzuca piłkę do innych
 • próbuje poruszać się w przestrzeni zgodnie z instrukcją zawierającą określenia: w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu
 • umie liczyć (kroki), wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności
 • wskazuje drzewa iglaste wśród innych drzew
 • potrafi wykonywać kompozycje techniką stemplowania i kreślić szlaczki literopodobne
 • potrafi odwzorowywać proste wzory