Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

Grupa 1 „Misie”

Miesiąc Wrzesień 2021

 

Tydzień I: Nasze przedszkole

Tydzień II: W naszej grupie jest wesoło

Tydzień III: To ja

Tydzień IV: Witamy jesień

Umiejętności dziecka:

· Nawiązuje kontakty z rówieśnikami

· Odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej

· Współpracuje w zespole

· Stosuje zwroty grzecznościowe

· Nabywa poczucia własnej wartości

· Zna pomieszczenia w przedszkolu

· Posługuje się określeniami położenia przedmiotów w przestrzeni

· Orientuje się na kartce papieru

· Klasyfikuje przedmioty według ustalonych zasad

· Przelicza elementy i podaje ich poprawną liczbę

· Porównuje liczbę elementów, stosuje określenia: tyle samo, więcej, mniej

· Rozpoznaje figury geometryczne i je nazywa

· Rozróżnia prawą i lewą stronę

· Łączy przyczynę ze skutkiem

· Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat

· Wykonuje tematyczne prace plastyczne

· Rozwija sprawność manualną

· Doskonali sprawność narządów artykulacyjnych

· Rozpoznaje dźwięki z otoczenia i wskazuje ich źródło

· Bawi się przy muzyce

· Reaguje ruchem na zmianę tempa i dynamiki dźwięku

· Samodzielnie wykonuje proste doświadczenia

· Rozwija spostrzegawczość

· Obserwuje przyrodę

· Rozpoznaje niektóre gatunki ptaków

· Rozpoznaje niektóre warzywa i owoce

· Przygotowuje w grupie sałatkę owocową

· Rozumie znaczenie określenia pora roku

· Zna nazwy czterech pór roku

· Wykazuje spontaniczną aktywność ruchową