Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" -

Zamierzenia

Bez tytułuZamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc

 – Październik-

Tematy tygodniowe:

 1. Moja rodzina i ja
 2. Droga do przedszkola
 3. Leśne odgłosy
 4. Kącik zabawek

 

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze :

Dziecko:

 • chętnie odgaduje zagadki
 • bierze aktywny udział w organizowanych zajęciach ruchowych; wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu
 • stara się łączyć przyczynę ze skutkiem
 • zna członków swojej rodziny
 • umie poprawnie wykonywać ćwiczenia graficzne
 • wykazuje się płynnością i precyzją ruchów w wykonywaniu własnych prac
 • zna nazwę miejsca zamieszkania
 • zna zawody rodziców, potrafi o nich opowiadać
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w stosunku do innych przedmiotów i do siebie
 • potrafi skupić uwagę na wykonywanym zadaniu
 • prawidłowo stosuje określenia: wysoko, nisko
 • prawidłowo posługuje się określeniami położenia: na prawo, na lewo
 • słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat
 • zna zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy
 • rozpoznaje wybrane znaki drogowe
 • rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki drzew
 • prawidłowo podaje liczbę dźwięków – liczebność zbioru
 • prawidłowo dodaje i odejmuje w określonym zakresie
 • zna telefon alarmowy 112
 • odwzorowuje kształty znanych figur geometrycznych
 • zna charakterystyczne cechy danej pory roku
 • poprawnie nazywa obserwowane zjawiska i zachowania
 • dostrzega rytm w następstwie pór roku
 • wykazuje płynność i dokładność ruchu ręki w trakcie wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych
 • zna określenie para i potrafi stosować je w praktyce
 • zna zwyczaje niektórych zwierząt
 • potrafi współdziałać w zespole
 • rozpoznaje przedmioty na podstawie opisu słownego
 • odczuwa zadowolenie z prezentacji własnych prac
 • aktywnie uczestniczy w zabawach słuchowych
 • reaguje właściwie ruchem na zmianę tempa i dynamiki
 • rozróżnia w melodii dynamikę o różnym natężeniu dźwięku: głośno – cicho
 • stosuje określenia: na, pod, obok, pod, wyżej, niżej
 • potrafi określać położenie przedmiotów w przestrzeni