Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na kwiecień 2020
dla grupy dzieci 4-letnich ,,Elfy”

Temat: Praca rolnika.
• Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi.
• Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta.
• Budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin.
• Rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody.
• Rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów.
• Zapoznanie dzieci z etapami powstawania chleba.
• Rozwijanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych.
• Kształtowanie umiejętności współpracy.
• Kształtowanie u dzieci świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku.
• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych.
• Zaznajamianie dzieci z rodzajem pracy w gospodarstwie w odniesieniu do pór roku.
• Rozwijanie u dzieci spostrzegawczości i koncentracji uwagi.
• Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

Temat: Wielkanoc.
• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania dotyczącego przygotowań do Wielkanocy i wypowiadania się na jego temat.
• Doskonalenie umiejętności manualnych.
• Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.
• Rozwijanie u dzieci twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.
• Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
• Wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych.
• Kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
• Utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych.
• Rozwijanie umiejętności składania życzeń.
• Doskonalenie sprawności manualnej podczas ozdabiania jaj.
• Wzmacnianie więzi społecznych w grupie rówieśników i w gronie rodzinnym.

Temat: Dbamy o naszą planetę.
• Zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
• Wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi.
• Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej.
• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi.
• Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.
• Poznanie sposobów wykorzystania prądu.
• Kształtowanie świadomości ekologicznej.
Temat: Tajemnice książek.
• Rozbudzenie w dziecku zainteresowania książką i czytaniem.
• Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionej książki.
• Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
• Budowanie wiedzy dzieci na temat powstawania papieru.
• Poszerzanie wiedzy dzieci o zawodach: pisarz, grafik, redaktor, drukarz.
• Rozwijanie kreatywności przez zabawę we wspólne tworzenie opowiadania.
• Poszerzenie słownika dzieci o pojęcie księgarnia.
• Wprowadzenie do posługiwania się pieniędzmi przez zabawę w sklep.
• Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania się w księgarni.
• Zapoznanie dzieci z zasadami działania biblioteki: wypożyczanie i oddawanie.
• Rozwijanie umiejętności porządkowania przedmiotów (książek) wg cech (np. wygląd, treść).