Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

WRZESIEŃ 2021

Grupa Zajączki

 

TEMAT TYGODNIA I: Cześć, to ja

TEMAT TYGODNIA II: Skok do przedszkola

TEMAT TYGODNIA III: Mój dom rodzinny

TEMAT TYGODNIA IV: Moja droga do przedszkola

CELE:

– rozwijanie percepcji wzrokowej

– zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek z grupy

– nazywanie części ciała

– porównywanie liczby elementów w zbiorach

– stosowanie określeń: mniej, więcej, tyle samo

– wypowiadanie się na temat poznanego utworu

– poznanie litery o, O

– ćwiczenie słuchu fonematycznego

– rozwijanie wyobraźni muzycznej

– utrwalenie tematyki związanej z wakacjami – doskonalenie logicznego myślenia i kojarzenia

– wyzwolenie swobodnej ekspresji twórczej

– doskonalenie sprawności grafomotorycznej dłoni

– dzielenie wyrazów na sylaby, nazywanie głoski w nagłosie i wygłosie

– kształtowanie umiejętności wypowiadania się – doskonalenie logicznego myślenia i kojarzenia

– przygotowanie do nauki czytania – poznanie litery a, A

– rozwijanie percepcji wzrokowej

– zapoznanie z zawodami jakie wykonują pracownicy przedszkola

– przeliczanie elementów w zbiorze

– poznawanie liczebników głównych i porządkowych

– wprowadzenie cyfry 1

– poznanie wykorzystania symbolu kropki

– kształtowanie umiejętności wypowiadania się oraz dzielenia się przeżyciami

– doskonalenie logicznego myślenia i kojarzenia

– wyzwolenie swobodnej ekspresji twórczej

– rozwijanie umiejętności liczenia

– zapoznanie z różnymi rodzajami domów, nazywanie pomieszczeń i określenie ich funkcji

– kształtowanie szacunku i przywiązania do członków rodziny

– rozróżnianie obiektów pod względem wielkości

– nazywanie pomieszczeń domowych i określenie ich przeznaczenia

– różnicowanie znaczenie słowa dom jako budynku i dom jako szczęśliwa rodzina

– umacnianie więzi rodzinnych

– poznanie litery m, M

– wzbogacenie słownictwa

– dostrzeganie różnic między domem jednorodzinnym, kamienicą a wieżowcem

– kształtowanie współdziałania z dziećmi w zabawie – rozróżnianie i nazywanie odgłosów domowych

– rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole

– doskonalenie umiejętności wykonywania zadania zgodnie z instrukcją

– kultywowanie tradycji przedszkolnych

– budowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej

– wzbudzanie u dzieci pozytywnych emocji związanych z przedszkolem

– utrwalanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach

– wzbogacanie słownictwa czynnego słowami z tematyki bezpieczeństwa drogowego

– kształtowanie umiejętności logicznych odpowiedzi na zadane pytanie

– doskonalenie sprawności palców dłoni

– doskonalenie rozwoju mowy czynnej u dzieci przez stosowanie poznawanych wyrazów

– kształcenie umiejętności podawania rozwiązania przez powolną odsłonę ilustracji

– odczytywanie nazw środków transportu i przyporządkowanie ich do ilustracji

– grupowanie środków transportu na lądowe, wodne i powietrzne

– stworzenie w grupie sytuacji przygotowujących do nauki pisania i czytania

– doskonalenie koncentracji uwagi

– rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów podstawowych

– przygotowanie do pisania

– rozwijanie sprawności ruchowej

– uświadomienie, że moje zachowanie jest odbierane dobrze lub źle przez innych

– wdrażanie do stosowania form grzecznościowych

– kształtowanie nawyku oceny własnego postępowania

– wdrażanie do informowania o swoim nastroju

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat niewłaściwego zachowania w oparciu o ilustracje i własne doświadczenia

– nazywanie sytuacji, w których stosuje się zwroty grzecznościowe

– poznanie pojęcia para

– wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 2

– rozpoznawanie cyfry 2 wśród innych cyfr

– przygotowanie do nauki pisania cyfry 2

– kształtowanie umiejętności właściwego rozmieszczenia elementów na kartonie – rozwijanie poczucia piękna i estetyki

– propagowanie głośnego czytania

– rozwijanie koncentracji uwagi