Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

CZERWIEC 2020
Grupa 11 „Kangurki”

 

 • Określenie charakterystycznych cech lata np. wyższa temperatura, długie dni, poznanie zjawisk atmosferycznych- burza, tęcza.
 • Przybliżenie zasad życia w społeczności.
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
 • Poszerzenie słownika o pojęcia: prawa i obowiązki dziecka.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej podczas zabaw rytmicznych.
 • Kształtowanie uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata.
 • Doskonalenie umiejętności śpiewania w grupie.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiedzi np. o marzeniach; tego, co mówią inni.
 • Kształtowanie zdolności plastycznych i technicznych.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania i wydawania poleceń.
 • Kształtowanie umiejętności wskazywania cech różniących zwierzęta większy – mniejszy oraz cech wspólnych np. wygląd, pożywienie,środowisko życia.
 • Ćwiczenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków wydawanych przez wybrane zwierzęta.
 • Poznanie wybranych owadów np. pszczół, mrówek, ich pożyteczności dla przyrody i ludzi.
 • Poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce.
 • Doskonalenie umiejętności reagowania na polecenia w trakcie zabaw ruchowych.
 • Poznanie zasad bezpieczeństwa w lesie w stosunku do zwierząt: nie podchodź, nie uciekaj,nie dotykaj.
 • Rozwijanie wiedzy dzieci o barwach i kontrastach.
 • Wdrażanie do ostrożności w kontaktach z roślinami.
 • Uświadamianie dzieciom sposobów bezpiecznego zachowania

w trudnych sytuacjach pogodowych.

 • Zapoznanie dzieci z gatunkami roślin w Polsce i ich roli.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania dźwięków, które można usłyszeć: nad morzem, nad jeziorem, w lesie.
 • Kształtowanie wiedzy dzieci na temat kolorów i ich łączenia.
 • Zachęcanie dzieci do systematycznej pracy.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej.
 • Zachęcanie dzieci do świadomej obserwacji przyrody.
 • Rozwijanie umiejętności u dzieci wyobraźni.
 • Utrwalenie wiedzy dotyczącej cech barw (ciepłe i zimne kolory).
 • Rozwijanie kreatywności przez układanie pejzaży górskich z figur geometrycznych.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności bezpiecznego posługiwania się danymi identyfikacyjnymi: imię, nazwisko, adres zamieszkania,imiona rodziców, numer telefonu do rodziców.
 • Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania zapisu imion: własnego i innych.
 • Zapoznanie dzieci z funkcją pocztówek i zachęcenie do wysyłania kartek z wakacji np. do przedszkola.
 • Doskonalenie umiejętności opowiadania obrazków.
 • Kształtowanie uważnego słuchania kolegów i uzupełnienia ich wypowiedzi.
 • Zachęcanie dzieci do współdziałania w grupie w czasie ćwiczeń i zabaw ruchowych.