Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla grupy 11 „Kangurki”

Grudzień 2019r.

Tematy tygodniowe:

  1. Czekamy na Świętego Mikołaja
  2. Kim będę, gdy dorosnę? Poznajemy różne zawody
  3. Święta tuż tuż- ubieramy naszą choinkę
  4. Wesołych Świąt!

 

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

– wzbogacenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów związanych ze świętami,

– uświadomienie dzieciom, jak można pomagać innym,

– rozwijanie u dzieci umiejętności koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadania,

– wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych,

– kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach,

– zapoznanie dzieci z zadaniami i funkcjami urzędu pocztowego,

– poszerzanie słownika dzieci o pojęcie adres, wdrażani dzieci do posługiwania się adresem,

– wspieranie dzieci przy przygotowywaniu prezentów dla potrzebujących dzieci,

– rozwijanie u dzieci wyobraźni przestrzennej,

– kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,

– rozwijanie sprawności fizycznej,

– rozwijanie u dzieci umiejętności planowania działań, doskonalenie u dzieci pracy      zespołowej,

– budzenie szacunku dzieci dla pracy ludzi wykonujących różne zawody,

– uświadomienie dzieciom, że to, co jemy, ma wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie,

– wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci o wyrazy związane z pracą krawcowej i krawca,

– kształtowanie u dzieci umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej,

– kształtowanie u dzieci umiejętności wyrażania własnych emocji w pracach plastycznych,

– wspomaganie dzieci, aby kończyły rozpoczętą pracę,

– rozwijanie u dzieci małej motoryki,

– kształtowanie u dzieci poczucia pewności siebie,

– zapoznanie dzieci z tradycją ozdabiania choinki i zwyczajami bożonarodzeniowymi,

– rozbudzenie u dzieci zainteresowania książką, literaturą dla dzieci,

– kształtowanie u dzieci umiejętności sprzątania po zabawie,

– doskonalenie u dzieci umiejętności prawidłowego, bezpiecznego posługiwania się sztućcami,

– rozwijanie percepcji słuchowej,

– kształtowanie u dzieci umiejętności manualnych,

– kształtowanie poczucia rytmu,

– kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała,

– kształtowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych,

– kształtowanie u dzieci poczucia jedności i wspólnego dążenia do wyznaczonego celu,

– kształtowanie u dzieci umiejętności słuchania innych, nieprzerywania w trakcie czyjejś        wypowiedzi,

– kształtowanie u dzieci umiejętności wczuwania się w emocje najbliższych,

– wdrażanie dzieci do umacniania poczucia własnej wartości,

– utrwalenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych,

– kształtowanie umiejętności wspólnego śpiewania.