Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" -

Zamierzenia

misPlan pracy wychowawczo – dydaktycznej

Październik 2017, Grupa 11

 

 

 

 

Temat tygodnia 1: Album rodzinny

 

Zamierzenia:

- wypowiadanie się na temat rodziny, poprawne nazywanie jej członków,

- rozumienie pojęć: rodzice, dom rodzinny, rodzeństwo,

- poznawanie otaczającego świata za pomocą zabaw plastyczno – konstrukcyjnych,

- dostrzeganie zmian w przyrodzie związanych z porą roku (jesienią),

- posługiwanie się określeniami kierunku: w prawo, w lewo, na wprost, za siebie, przed siebie,

- wyodrębnianie głosek w prostych słowach,

- rozpoznawanie oraz nazywanie kształtów płaskich figur geometrycznych: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt,

- klasyfikowanie przedmiotów, figur według jednej, dwóch i więcej cech,

- kreślenie znaków literopodobnych.

 

 

Temat tygodnia 2: Jesteśmy bezpieczni na drodze

 

Zamierzenia:

- słuchanie tekstów literackich i chętne wypowiadanie się na ich temat,

- odtwarzanie układu słyszanych dźwięków,

- rozpoznawanie wybranych znaków drogowych,

- znajomość cyfry 2 jako znaku graficznego liczby,

- wyodrębnianie wyrazów w zdaniu,

- dokonywanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów,

- łączenie gotowych elementów według wzoru.

 

 

Temat tygodnia 3: Barwy jesieni

 

Zamierzenia:

- dostrzeganie rytmu w powtarzających się dniach tygodnia, porach roku, doby, itd.,

- wykazywanie płynności i dokładności ruchu ręki w trakcie wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych,

- poprawne nazywanie obserwowanych rzeczy, zjawisk,

- znajomość wybranych gatunków drzew oraz grzybów jadalnych,

- kolorowanie obrazków z zachowaniem granic konturów,

- znajomość pojęć: dzieło sztuki, obraz,

- wyrażanie swoich myśli, emocji w formie muzycznej, ruchowej,

- odwzorowywanie kształtu litery u, U.

 

Temat tygodnia 4: Jesienne zabawy z tatą

 

Zamierzenia:

- formułowanie dłuższych, wielozdaniowych wypowiedzi,

- wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami,

- rozwiązywanie zadań zgodnie z podaną instrukcją,

- przestrzeganie ustalonych reguł gry,

- odwzorowywanie kształtu litery t, T,

- znajomość cyfr 1 – 3, tworzenie z nich liczb,

- przewidywanie efektów własnych działań.