Zamierzenia

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE DLA GRUPY NR 11 „KANGURKI”

PAŹDZIERNIK 2020 r.

– kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw i owoców;

– czytanie globalne nazw warzyw oraz nazw owoców;

– klasyfikowanie, rozróżnianie i nazywanie owoców rosnących w Polsce;

– poznanie drzew, owoców i liści najpopularniejszych polskich drzew;

– poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania warzyw i owoców;

– kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących;

– kształtowanie bezpiecznych zachowań i postaw;

– doskonalenie umiejętności układania rytmów z figur geometrycznych;

– porównywanie ilości elementów zbiorów;

– wyrabianie wrażliwości estetycznej;

– kształtowanie umiejętności wyróżniania głoski a w nagłosie, wygłosie i śródgłosie;

– zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej;

– doskonalenie umiejętności klasyfikacji;

– ćwiczenia w tworzeniu nazw nadrzędnych i podrzędnych;

– kształtowanie koordynacji ruchowej;

– kształtowanie umiejętności formułowania krótkiej instrukcji słownej;

– wprowadzenie liczby 2;

– zapoznanie dzieci z różnymi specjalizacjami lekarskimi;

– wprowadzenie litery i, I;

– zapoznanie z numerem alarmowym 112;

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat osób i instytucji, do których mogą zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia;

– ćwiczenia usprawniające grafomotorykę;

– doskonalenie umiejętności nazywania i rozpoznawania części garderoby;

– poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych;

– kształtowanie umiejętności matematycznych (logiczne myślenie i spostrzeganie);

– nazywanie i dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;

– kształtowanie umiejętności klasyfikacji oraz porównywania;

– doskonalenie słuchu na zajęciach muzycznych;

– rozwijanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych;

– zapoznanie dzieci z podziałem drzew na liściaste i iglaste oraz przedstawicielami różnych gatunków drzew;

– poszerzanie wiadomości na temat cyklu rozwoju roślin;

– rozbudzanie ciekawości dzięki prostym doświadczeniom;

– kształtowanie ekspresji ruchowej i muzycznej;

– zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie;

– kształtowanie inteligencji językowej poprzez rozwiazywanie zagadek słownych;

– zapoznanie dzieci z różnymi technikami malarskimi oraz rodzajami malarstwa;

– rozbudzanie ekspresji artystycznej;

– poszerzanie wiedzy na temat kina animowanego;

– doskonalenie sprawności fizycznej;

– wprowadzenie litery e, E.

– rozbudzanie zainteresowań muzyką, zapoznanie z postacią i twórczością Fryderyka Chopina;

– poszerzanie słownika o nazwy zawodów artystycznych;

– rozwijanie umiejętności matematycznych (porównywanie kształtów, symbole i dekodowanie);

– doskonalenie prawidłowej postawy sylwetki;

– kształtowanie umiejętności budowania i zadawania pytań;

– rozwijanie samodzielności u dzieci.