Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
KWIECIEŃ 2020
Grupa 11 Kangurki

• Rozwijanie u dzieci umiejętności obserwacji przyrody.
• Budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin.
• Zaznajamianie dzieci z rodzajem pracy w gospodarstwie rolnym.
• Kształtowanie małej motoryki.
• Rozbudzanie i rozwijanie kreatywności u dzieci.
• Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
• Rozwijanie umiejętności przeliczaniazbiorów.
• Kształtowanie wyobraźni przy wykonywaniu prac plastycznych.
• Rozwijanie odpowiedzialności za zwierzęta.
• Kształtowanie świadomości cykliczności– pory roku, dzień-noc.
• Doskonalenie u dzieci spostrzegawczości i koncentracji uwagi.
• Wzbogacenie wiedzy na temat Ziemi.
• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi.
• Poznanie sposobów wykorzystania prądu.
• Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.
• Kształtowanie umiejętności współpracy.
• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-ruchowych.
• Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych emocji.
• Zapoznanie dzieci ze zwyczajami świątecznymi.
• Rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania zagadek.
• Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania dotyczącego przygotowań do Świąt Wielkanocnych i wypowiadania się na jego temat.
• Kształtowanie poczucia rytmu, ekspresji ruchowej i wyobraźni muzycznej.
• Utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych.
• Doskonalenie umiejętności składania życzeń.
• Wzmacnianie więzi społecznych w gronie rodzinnym.
• Kształtowanie sprawności manualnej podczas ozdabiania jaj wielkanocnych.
• Rozbudzenie w dziecku zainteresowania książką.
• Zapoznanie z zasadami działania biblioteki: wypożyczanie i oddawanie książek.
• Poszerzenie słownika dzieci o pojęcie księgarnia.
• Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionej książki.
• Budowanie wiedzy na temat powstawania papieru.
• Poszerzanie wiedzy dzieci o zawodach: redaktor,grafik, drukarz, pisarz.
• Kształtowanie u dzieci samodzielności.