Zamierzenia

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

 STYCZEŃ 2020 R.
GRUPA 2 „WILKI”

I TYDZIEŃ „Witaj, Nowy Roku!”
II TYDZIEŃ „Śnieg i lód”
III TYDZIEŃ „Dzień Babci i Dzień Dziadka
IV TYDZIEŃ „Zimowe zabawy na śniegu”

Doskonalenie umiejętności klasyfikowania ubrań na letnie i zimowe.
Budowanie krótkich wypowiedzi na określony temat, zrozumiałych dla otoczenia.
Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku; opisywanie zauważonych zmian. Określanie cech zimowej pogody.
Rozumienie konieczności dostosowania ubrania do warunków atmosferycznych.
Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci.
Poznawanie i opisywanie właściwości śniegu i lodu poprzez eksperymentowanie.
Posługiwanie się określeniami: zimny, mokry, miękki.
Prowadzenie obserwacji przyrody w czasie spaceru.
Rozumienie zwrotów: unoszą się – lecą do góry, opadają – lecą na dół, wirują – kręcą się wkoło.
Wyrażanie nastroju poprzez taniec oraz grę na instrumentach.
Identyfikowanie i podawanie nazw własnych stanów emocjonalnych.
Posługiwanie się określeniami: zimny, twardy, przeźroczysty.
Rozwijanie zachowań sprzyjających dobremu zdrowiu – hartowanie. Dostrzeganie i zrozumienie konieczności ochony przed zimnem na dworze.
Porównywanie kształtów, łączenie takich samych elementów w pary.
Rozumienie postawy szacunku wobec osób starszych. Wdrażanie dzieci do okazywania szacunku.
Usprawnianie małej motoryki – zabawy paluszkowe, lepienie, doskonalenie umiejętności prawidłowego chwytu narzędzia piśmienniczego.
Dostrzeganie ważnej roli dziadków w życiu dzieci. Wdrażanie do świadomego przygotowywania niespodzianek z okazji święta dziadków.
Rozwijanie kompetencji językowej – tworzenie zdrobnień.
Doskonalenie pamięci wzrokowej poprzez wykonanie pracy według wzoru.
Pokonywanie nieśmiałości podczas występów na forum grupy oraz przedstawienia.
Rozumienie roli gospodarzy w czasie uroczystości przedszkolnych. Zachowywanie ustalonych zasad i reguł podczas uroczystego występu.
Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych. Troszczenie się o zdrowe i bezpieczeństwo swoje oraz innych.
Kształtowanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia w trakcie układania obrazków w odpowiedniej kolejności.
Rozwijanie wrażliwości muzycznej.
Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu zimą.
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu.
Dostrzeganie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w czasie zabaw zimowych.
Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie.
Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności.
Poznawanie zimowych dyscyplin sportowych.
Posługiwanie się nazwami zimowego sprzętu sportowego: sanki, narty, łyżwy.
Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
Wyzwalanie ekspresji twórczej (plastycznej, muzyczno-ruchowej).
Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych i pochodnych.
Przestrzeganie nawyków higienicznych w sytuacjach dnia codziennego.
Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych.
Przestrzeganie zasad, ustalonych wspólnie w grupie.
Troska o bezpieczeństwo swoje i innych.
Inicjowanie zabaw i aktywności według własnych pomysłów.
Doskonalenie umiejętności samodzielnego zakładania i zdejmowania odzieży.
Doskonalenie umiejętności posługiwania się sztucćami oraz kulturalnego zachowania podczas posiłku.