Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" -

Zamierzenia

Bez tytułu

Zamierzenia na miesiąc grudzień 2017

Tydzień pierwszy- Skarby Ziemi

- stwarzanie sytuacji do swobodnych wypowiedzi dzieci, eksperymentowanie z wykorzystaniem soli,

- poznanie znaczenia słowa Barbórka, kształtowanie umiejętności odpowiadania na pytania, czytanie tekstu wyrazowo- obrazkowego,

- poznanie litery G, g, doskonalenie i utrwalenie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej, wyodrębnianie głoski w nagłosie, środgłosie i wygłosie, wielozmysłowe poznanie liter, rozwijanie zainteresowania czytelnictwem,

- rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 5, ustalanie równoliczności zbiorów, poznanie liczby 5 w aspekcie kardynalnym, porządkowym, umiejętność pisania cyfry 5,

- doskonalenie umiejętności współpracy w zespole oraz wypowiadania się w różnych technikach plastycznych,

- zapoznanie dzieci z instrumentami dętymi, poznanie rytmu na dwa,

- wzmacnianie dużych grup mięśniowych poprzez gry i zabawy kształtujące zwinność i siłę,

- kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej;

Tydzień drugi- Niedługo Święta

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji, wzbogacanie słownika dzieci, układania zdań z podanymi wyrazami,

- doskonalenie umiejętności grafomotorycznych, nauka pisania litery y, doskonalenie analizy i syntezy głoskowej, nabywanie umiejętności czytania,

- rozwijanie zainteresowań matematycznych, rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 5, rozwijanie umiejętności prawidłowego zapisu cyfr,

- nauka pisania cyfry 0, nauka na pamięć rymowanki,

- rozwijanie umiejętności cięcia i składania papieru, wykonanie pracy plastycznej według instrukcji ustnej i pokazu, wdrażanie do zachowania ładu i porządku w miejscu pracy,

- rozwijanie prawidłowej artykulacji podczas śpiewania, rozwijanie zainteresowań muzycznych, nauka piosenek na przedstawienie Witaj Zimo integracja grupy podczas wspólnego śpiewania,

- doskonalenie szybkości, skoczności i zwinności w trakcie zabaw ruchowych, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do przestrzegania reguł i zasad zabawy;

Tydzień trzeci- Jesteśmy Mikołajami

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za kultywowanie tradycji świątecznych, tworzenie świątecznego nastroju,

- uważne słuchanie legendy, wdrażanie do pytania o niezrozumiałe wyrazy, dobieranie zakończenia legendy, konfrontowanie pomysłów z właściwym zakończenie legendy,

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji, poznanie litery C, c, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej, wyodrębnianie głoski w nagłosie, środgłosie i wygłosie, wielozmysłowe poznanie liter, rozwijanie zainteresowania czytaniem,

- doskonalenie umiejętności redagowania odpowiedzi na pytanie,

- ustalanie równoliczności zbiorów, poznanie liczby 6 w aspekcie kardynalnym, porządkowym, umiejętność pisania cyfry 6,

- odczytywanie poznanych liczb, tworzenie zbiorów,

- usprawnianie umiejętności posługiwania się nożyczkami, dokładne i staranne wykonanie pracy plastycznej, ćwiczenie sprawności manualnej,

- rozwijanie ekspresji twórczej, dostarczenie radości z efektów własnej pracy, kształtowanie umiejętności nawlekania makaronu na nitkę,

- nauka kolejnych zwrotek piosenki, doskonalenie pamięci, rozpoznawanie dźwięków wysokich i niskich,

- sprawne pokonywanie toru przeszkód, kształtowanie umiejętności współzawodnictwa,

- doskonalenie umiejętności rzutu do celu stałego, udział w zabawach i grach na śniegu;

Tydzień czwarty- Zwyczaje Bożonarodzeniowe

- doskonalenie umiejętności składania sobie życzeń, kultywowanie tradycji świątecznej,

- kształtowanie umiejętności grafomotorycznych podczas kolorowania, nauka pisania litery K, k, doskonalenie analizy głoskowej oraz umiejętności odczytywania wyrazów z sylab,

- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 6, doskonalenie spostrzegawczości,

- utrwalenie pojęć: prawa, lewa strona, doskonalenie umiejętności określania kierunków i ustalenia położenia obiektów w stosunku do własnej osoby,

- rozwijanie zdolności muzycznych, wdrażanie dzieci do indywidualnego śpiewania, utrwalenie zasad zachowania się podczas koncertu,

- rozwijanie kreatywności plastycznej dzieci,

- doskonalenie umiejętności rzucania do celu, wdrażanie do przestrzegania zasad postępowania i bezpieczeństwa w trakcie zabaw na świeżym powietrzu,

- rozwijanie tężyzny fizycznej dzieci podczas gier i zabaw zespołowych, umiejętność ćwiczenia z przyrządem nietypowym;