Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" -

Zamierzenia

naklejki-krasnal-kid287

 

 

 Zamierzenia

Luty 2018

Grupa Krasnale

 

Lubimy się śmiać

- nabywanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem

- nabywanie umiejętności współdziałania w zespole

- usprawnianie rąk poprzez sprawne przyklejanie drobnych elementów

- doskonalenie umiejętności przeliczania elementów (dodawanie i odejmowanie)

- uwrażliwianie dzieci na różne elementy muzyki

- rozpoznawanie i nazywanie emocji

- kształtowanie koordynacji słuchowo – ruchowej

- ćwiczenia logicznego myślenia

- rozwijanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych

- zachęcanie do integracji w czasie wspólnych działań

Lubimy eksperymentować

- kształtowanie umiejętności opisywania własnych doświadczeń

- poznanie znaczenia pojęć: naukowiec, eksperyment i wyjaśnienie ich własnymi słowami

-  rozwijanie zainteresowań badawczych i próby szukania własnych rozwiązań

- motywowanie do logicznego myślenia i wyciągania wniosków

- poznanie właściwości gliny

- rozwijanie sprawności manualnej

- stwarzanie okazji do samodzielnych doświadczeń

- wdrażanie do uważnego obserwowania

- wprowadzenie w zabawie pojęcia pojemności naczyń

- stwarzanie okazji do samodzielnego badania produktów spożywczych oraz eksperymentowania z ich mieszaniem i łączeniem

- kształtowanie umiejętności planowania pracy

- przyswajanie zasad zdrowego odżywiania się

Zimowe zabawy

- wyrabianie koncentracji uwagi

- próba określenia przez dzieci nastroju opowiadania

- doskonalenie umiejętności liczenia

- tworzenie kompozycji według określonych reguł

- wdrażanie do rozpoznawania figur geometrycznych

- kształtowanie umiejętności manipulowania przedmiotami

- właściwe reagowanie na sygnał

- uwrażliwienie na potrzeby innych

- rozwijanie orientacji przestrzennej

- rozwijanie percepcji słuchowej i logicznego myślenia

- poznanie właściwości lodu

- motywowanie do logicznego myślenia i wyciągania wniosków

Kim będę, gdy dorosnę?

- poznawanie nazw i podstawowych czynności związanych z wybranymi zawodami

- poszerzanie słownictwa

- stwarzanie sytuacji sprzyjających swobodnemu wypowiadaniu się na określony temat

- inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec środowiska

- prowadzenie prostych doświadczeń i obserwacji zjawisk przyrody

- kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na podstawie manipulowania przedmiotami

- utrwalanie sprawności liczenia w zakresie 5 przez odtwarzanie liczby słyszanych dźwięków za pomocą zbioru krążków

- poszerzanie słownictwa o nazwy instrumentów

- wzbogacanie własnych doświadczeń wzrokowych i dotykowych

- rozwijanie wyobraźni

- próby wyciągania właściwych wniosków

- wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem