Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

CZERWIEC 2020
 Grupa 4 Zajączki

 

TYDZIEŃ 1: ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ DZIECKA

 • Poszerzenie słownika dzieci o pojęcia: prawa i obowiązki;
 • Przybliżenie dzieciom zasad życia w społeczności;
 • Pobudzanie do działań artystycznych, odgrywanie scenek;
 • Uświadamianie dzieciom różnorodności kulturowej na świecie;
 • Zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania jako gość i gospodarz;
 • Rozwijanie umiejętności śpiewania;
 • Kształtowanie umiejętności wypowiedzi o marzeniach i uważnego słuchania tego, co mówią inni;
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej;
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • Rozwijanie umiejętności słuchania i odpowiadania na zadany temat.

 

TYDZIEŃ 2: ZNAM WSZYSTKIE ZWIERZĘTA

 • Poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce;
 • Rozwijanie umiejętności wskazywania cech różniących zwierzęta większy – mniejszy oraz cech wspólnych: wygląd, środowisko życia, pożywienie;
 • Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta;
 • Zapoznanie dzieci z podstawowymi cechami klasyfikacji zwierząt: ssaki, ptaki, gady, płazy, owady.
 • Kształtowanie zdolności plastycznych i kreatywności; rozwijanie umiejętności technicznych;
 • Kształtowanie umiejętności reagowania na polecenia w trakcie zabaw ruchowych;
 • Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania bezpieczeństwa w lesie w stosunku do zwierząt: nie podchodź, nie dotykaj, nie uciekaj.

 

TYDZIEŃ 3: NADCHODZI LATO

 • Zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce;
 • Wdrażanie dzieci do ostrożności w kontaktach z roślinami;
 • Rozwijanie wiedzy o barwach, kontrastach;
 • Uświadamianie dzieciom sposobów bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach pogodowych;
 • Rozwijanie wiedzy dzieci na temat pochodzenia, natury i skutków zjawisk pogodowych;
 • Utrwalanie wiedzy dzieci na temat barw i ich łączenia;
 • Kształtowanie świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku, pory dnia;
 • Zachęcanie dziecka do świadomej obserwacji otaczającego je świata;
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej;
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych i wyobraźni;
 • Utrwalenie wiedzy dzieci dotyczącej cech barw: ciepłe i zimne kolory.

 

TYDZIEŃ 4: GÓRY, MORZE, LAS – WAKACJE!

 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności przez układanie pejzaży górskich z figur geometrycznych;
 • Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez zabawę w echo;
 • Porządkowanie wiedzy dzieci na temat rzek, jezior, mórz, oceanów;
 • Doskonalenie umiejętności koordynacji ruchowej;
 • Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa – postępowania w przypadku zgubienia się;
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności bezpiecznego posługiwania się danymi identyfikacyjnymi: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres, wiek dziecka;
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawanie zapisu imion: własnego i innych;
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadań i wypowiadania się na jego temat;
 • Rozwijanie umiejętności śpiewu, tańca;
 • Zapoznanie dzieci z funkcją pocztówek i zachęcenie do wysyłania kartek z wakacji do przedszkola.