Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla
grupy Żółwików na miesiąc luty:

Tydzień 1. Bal karnawałowy
– doskonalenie myślenia twórczego i logicznego;
– poszerzanie słownika dzieci o homonimy;
– poszerzanie wiedzy dzieci na temat karnawału;
– rozwijanie umiejętności tanecznych;
– wprowadzenie litery n, N;
– doskonalenie motoryki małej;
– doskonalenie koordynacji ręka-oko;
– wprowadzenie liczby 0;
– integracja grupy podczas imprezy karnawałowej.
– rozwijanie umiejętności muzycznych.
Tydzień 2. W krainie bajek, baśni i legend
– doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wyciągania wniosków;
– ćwiczenie percepcji słuchowej na podstawie rymów;
– rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie baśni;
– odróżnianie elementów prawdopodobnych od nieprawdopodobnych (fikcyjnych od realnych);
– utrwalenie nazw figur geometrycznych;
– rozbudzanie ekspresji i twórczego myślenia;
– wprowadzenie litery B, b;
– doskonalenie spostrzegawczości;
– przypomnienie polskich legend i ich bohaterów;
– doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego;
– doskonalenie umiejętności oceny zachowania bohaterów;
– rozwijanie kreatywnego myślenia podczas twórczych zabaw.
Tydzień 3. Dawne czasy
– wprowadzenie liczby 10;
– doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;
– doskonalenie spostrzegania i porównywania;
– rozwijanie sprawności manualnej w pracach plastycznych;
– rozbudzanie zainteresowania zajęciami badawczymi;
– doskonalenie umiejętności matematycznych: szeregowanie, przeliczanie, porównywanie
liczebności;
– poszerzanie wiedzy na temat prehistorii;
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
– doskonalenie motoryki małej;
– rozwijanie ekspresji artystycznej;
– rozwijanie sprawności ruchowej.
Tydzień 4. Odkrycia i wynalazki
– usprawnianie analizy słuchowej;
– rozwijanie mowy i myślenia; wprowadzenie litery P, p;
– doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania;
– rozwijanie mowy i myślenia;
– rozwijanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów za pomocą różnych zmysłów;
– kształtowanie twórczego myślenia;
– doskonalenie koncentracji uwagi podczas słuchania czytanego tekstu;
– rozwijanie świadomości funkcji komputera i internetu oraz zagrożeń związanych
z korzystaniem z nich;
– doskonalenie umiejętności współpracy w grupie;
– rozwijanie logicznego i twórczego myślenia