Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

PAŹDZIERNIK  2019    

Grupa 5 Żółwiki

 

TYDZIEŃ 1: DARY JESIENI

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw

– odczytywanie globalnie nazw warzyw

– kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw

– rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew i krzewów owocowych

– czytanie globalne nazw owoców

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących

– kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań

– doskonalenie umiejętności układania rymów

– porównywanie liczebności zbiorów

– kształtowanie umiejętności wyróżniania głoski a w nagłosie, wygłosie i śródgłosie

– poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw

– rozwijanie wrażliwości estetycznej

 

TYDZIEŃ 2  DBAMY O ZDROWIE

– zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej

– doskonalenie umiejętności klasyfikacji

– tworzenia nazw nadrzędnych i podrzędnych

– doskonalenie koordynacji ruchowej

– doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej instrukcji słownej

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby

– wprowadzenie różnych aspektów liczby 2

– zapoznanie z różnymi specjalizacjami lekarskimi

– wprowadzenie litery I, i

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat osób i instytucji, do których mogą zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia

– zapoznanie z numerem alarmowym 112

– rozwijanie sprawności grafomotorycznej

 

TYDZIEŃ 3: JESIENIĄ W PARKU I W LESIE

– poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych

– doskonalenie umiejętności matematycznych, takich jak logiczne myślenie i spostrzeganie

– dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie

– poznanie drzew, owoców i liści najpopularniejszych polskich drzew

– doskonalenie umiejętności porównywania oraz klasyfikacji

– rozbudzanie ciekawości dzieci dzięki prostym doświadczeniom

– doskonalenie słuchu na zajęciach muzycznych

– rozwijanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych

– zapoznanie dzieci z podziałem drzew na liściaste i iglaste oraz przedstawicielami różnych gatunków drzew

–  poszerzanie wiadomości dzieci na temat cyklu rozwoju roślin

–  doskonalenie sprawności ruchowej

–  rozbudzanie ekspresji ruchowej i muzycznej

 

TYDZIEŃ 4: ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

–poszerzanie słownika o nazwy zawodów artystycznych

– doskonalenie inteligencji językowej poprzez rozwiazywanie zagadek słownych

– zapoznanie z różnymi technikami malarskimi oraz rodzajami malarstwa

– rozbudzanie ekspresji artystycznej

doskonalenie sprawności fizycznej

– rozbudzanie zainteresowań muzyką, zapoznanie z twórczością i postacią Fryderyka Chopina

– doskonalenie umiejętności matematycznych

– rozwijanie umiejętności matematycznych: dekodowania, porównywania kształtów i symboli

– poszerzanie wiedzy na temat kina animowanego

– doskonalenie umiejętności budowania i zadawania pytań

– wprowadzenie litery E, e