Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

STYCZEŃ 2021

Grupa Żółwiki

 

TEMAT TYGODNIA I: Jak to było kiedyś…..

TEMAT TYGODNIA II: Karnawał

TEMAT TYGODNIA III: Dzień Babci i Dzień Dziadka

TEMAT TYGODNIA IV: Gdzie mieszkasz ?

 

CELE:

 • Poznaje literę B, b
 • Interesuje się zmianami zachodzącymi w przyrodzie, uczestniczy w obserwacjach przyrodniczych, stara się wyciągać wnioski
 • Wypowiada się przed grupą pełnymi zdaniami na różne tematy, opowiada o ilustracji
 • Używa zwrotów grzecznościowych w rozmowie z rówieśnikami i dorosłymi
 • Zapoznaje się z cyfrą 4
 • Ćwiczy liczenie, wykorzystując liczebniki główne i porządkowe w dostępnym zakresie
 • Rozróżnia figury geometryczne i zna ich nazwy
 • Segreguje przedmioty, obrazki według podanej cechy – tworzy zbiory
 • Poznaje literę L, l
 • Posługuje się nazwami miesięcy , posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu
 • Mierzy przedmioty
 • Wie, co to jest karnawał
 • Uczy się odczytywania instrukcji obrazkowych, kodów, posługuje się symbolami
 • Współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania różnych czynności
 • Zapoznaje się z cyfrą 5
 • Samodzielnie porządkuje miejsce zabawy i miejsce pracy
 • Uważnie słucha podczas zabawy i wykonywania różnych prac, słucha podczas czytanych tekstów, wdraża się do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi
 • Poznaje literę D, d
 • Próbuje odczytywać proste nazwy
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, plastycznych, twórczych, konstrukcyjnych
 • Wykonuje prace plastyczne, ćwiczy sprawność manualną
 • Śpiewa piosenkę, tańczy przy muzyce
 • Okazuje szacunek do czyjejś własności
 • Określa miejsce wskazanych głosek w słowach
 • Poznaje literę T, t
 • Próbuje odczytywać krótkie wyrazy
 • Przygotowuje się do uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Wyrabia w sobie cierpliwość podczas oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi lub działania
 • Rozwija sprawność grafomotoryczną podczas pisania wzorów litero- i cyfropodobnych oraz podczas prób pisania po śladzie liter i cyfr
 • Stara się prawidłowo trzymać kredkę i ołówek, doskonali sprawność manualną (wycina, skleja)
 • Uczy się rozpoznawania emocji oraz rozładowywania negatywnych emocji
 • Rozwija percepcję słuchową, wzrokową, sprawność ruchową oraz myślenie przyczynowo-skutkowe