Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" -

Zamierzenia

pobrane

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

dla grupy 5 Myszki

Luty 2018

 

Tematy tygodnia:

 • Śmiech to zdrowie
 • Sporty zimowe
 • Koty i kociaki
 • Poznajemy różne zawody

 

Dziecko:

 • odczytuje znaki graficzne w postaci zapisu literowego (globalnie – imiona dzieci)
 • zna drukowaną małą i wielką literę c, C i potrafi rozpoznać ją wśród innych liter
 • prawidłowo odwzorowuje kształt litery
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazu
 • układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać
 • potrafi swobodnie, według własnego pomysłu, interpretować muzykę ruchem
 • zna cyfry 1–7
 • akceptuje ustalone zasady i stosuje się do nich
 • słucha tekstów literackich i wypowiada się chętnie na ich temat
 • zna nazwy gatunków ptaków, które pozostały na zimę; rozpoznaje ptaki i ich tropy na śniegu
 • rozumie potrzebę ruchu na świeżym powietrzu i hartowania organizmu
 • zna nazwy sportów zimowych i osób je uprawiających
 • dostrzega szczegóły obrazka i wypowiada się na jego temat                          
 • używa nazw: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt
 • posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • zna kształt znaku graficznego liczby 8 i potrafi rozpoznać go wśród innych cyfr
 • odwzorowuje prawidłowo kształt cyfry
 • określa masę przedmiotów, stosując terminy: ciężki, lekki, taki sam, cięższy od, lżejszy od     
 • umie pracować w zespole
 • przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu
 • zna właściwości śniegu i lodu; potrafi wykorzystywać tę wiedzę w zabawach
 • dba o porządek w miejscu pracy (przygotowuje materiały i sprząta)
 • zna drukowaną małą i wielką literę k, K i
 • potrafi rozpoznać ją wśród innych liter posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie (minimum) 10
 • respektuje wspólnie ustalone zasady obowiązujące w zabawach i grach zespołowych                  
 • potrafi organizować zabawy i współdziałać z rówieśnikami                             
 • zna drukowaną małą i wielką literę p, P i potrafi rozpoznać ją wśród innych liter              
 • odwzorowuje wzory literopodobne, zachowując prawidłowy kierunek od lewej do prawej strony
 • zna obraz graficzny poznanych liter