Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

PAŹDZIERNIK 2020

Grupa 6 „SOWY”

TEMAT TYGDNIA I: Ja i moja rodzina

TEMAT TYGODNIA II: Bezpieczeństwo na drodze

TEMAT TYGODNIA III: Jesień

TEMAT TYGODNIA IV: Lubimy się bawić

CELE:

· Rozumienie relacji rodzinnych, wymienianie osób, które tworzą rodzinę, uświadomienie potrzeby dbania o przyjaźń, miłość i szacunek w rodzinie

· Rozwijanie wrażliwości słuchowej, rozpoznawanie dźwięków

· Przygotowanie do nauki czytania i pisania – wprowadzenie litery: E,e, nauka pisania litery po śladzie oraz samodzielnie

· Kształcenie słuchu fonematycznego oraz percepcji wzrokowej

· Kształtowanie wrażliwości na zmianę tempa i dynamiki melodii

· Kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu

· Rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych i umiejętności improwizacji

· Wdrażanie do słuchania muzyki klasycznej

· Rozwijanie twórczej inwencji muzycznej i plastycznej

· Stosowanie pojęcia liczby w znaczeniu porządkowym: pierwszy, drugi

· Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie wrażliwości literackiej

· Zapoznanie z elementarnymi zasadami ruchu drogowego, wyjście na skrzyżowanie i omówienie zasad bezpieczeństwa

· Doskonalenie umiejętności rozpoznawania stron: prawa, lewa

· Dokonywanie syntezy i analizy sylabowej wyrazów

· Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej

· Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci

· Rozpoznawanie i nazywanie owoców i warzyw

· Zapoznanie z pracami wykonywanymi jesienią w ogrodzie i sadzie

· Poznanie cech charakterystycznych jesieni, prowadzenie obserwacji przyrodniczych

· Porównywanie wyglądu różnych drzew, nazywanie części drzewa

· Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach

· Doskonalenie procesów poznawczych: uwagi i spostrzegania

· Doskonalenie umiejętności czytania globalnego

· Poznanie zasad zdrowego odżywiania (piramida zdrowego żywienia)

· Kształtowanie postawy prozdrowotnej

· Zapoznanie ze znaczeniem witamin w życiu człowieka

· Uświadomienie wartości odżywczych warzyw i owoców

· Rozwijanie myślenia i umiejętności matematycznych, tworzenie zbiorów

· Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 2, rozpoznawanie cyfry 2 wśród innych cyfr

· Nauka pisania cyfry 2 po śladzie oraz samodzielnie,

· Rozwijanie sprawności dłoni, zwinności i szybkości, cierpliwości i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych

· Utrwalanie figur geometrycznych,

· Posługiwanie się pojęciami: obok z prawej strony, obok z lewej strony, za, przed

· Doskonalenie sprawności grafomotorycznej, koordynacji wzrokowo – ruchowej

· Rozwijanie wyobraźni twórczej

· Kształtowanie umiejętności pracy w zespole

· Przygotowanie do nauki czytania i pisania – wprowadzenie litery I, i; nauka pisania litery po śladzie oraz samodzielnie

Dodatkowo:

· Realizacja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy” (01.10.2020 – 14.05.2021)