Zamierzenia

Zamierzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej
dla grupy 7 Smerfy

wrzesień 2018

 

 

Tydzień 1. W przedszkolu

– poznanie imion dzieci w grupie przedszkolnej, kształtowanie postawy umiejętności przedstawiania się; zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w przedszkolu, poznanie osób pracujących w grupie/ przedszkolu, ich imion i zadań, zapoznanie z budynkiem i ogrodem przedszkolnym; integracja grupy,

– zapoznanie z zasadami panującymi w przedszkolu, wspólne tworzenie kodeksu grupy, wyrabianie nawyku używania słów: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam,

– rozwijanie umiejętności werbalnego wyrażania uczuć, zdobywania umiejętności odgrywania roli, wdrażanie do dzielenia się zabawkami z innymi dziećmi,

– kształtowanie umiejętności odczytywania symboli rysunkowych, rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej,

– kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,

– kształtowanie umiejętności rzutu oburącz;

 

 

Tydzień 2. Wakacyjne wspomnienia

– oswajanie lęku związanego z rozstaniem z rodzicami,

– uświadomienie dzieciom różnorodności miejsc spędzania wakacji, zapoznanie z mapą Polski, kształtowanie umiejętności rozpoznawania charakterystycznych elementów dla krajobrazu górskiego i nadmorskiego,

– wdrażanie do bezpiecznego korzystania ze środków transportu,

– usprawnianie narządu artykulacyjnego poprzez wyraźne wymawianie spółgłosek,

– kształtowanie umiejętności współpracy, kształtowanie umiejętności słuchania innych i czekania na swoją kolej,

– wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na temat wakacji, zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi dla lata, czytania globalne wyrazu lato,

– rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie przedmiotów według jednej cechy,

– kształtowanie sprawności manualnej,

– rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej,

– wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci;

 

Tydzień 3. Jesteśmy bezpieczni

– kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat domu jako miejsca swojego zamieszkania, zwrócenie uwagi na to komu można i w jakich sytuacjach można podawać swój adres a komu nie, uwrażliwianie dzieci na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi,

– kształtowanie poczucia przynależności do rodziny,

– poznawanie podstawowych zasad poruszania się pieszego, wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze,

– wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na placu zabaw,

– kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo,

– zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi,

– wdrażanie zasad bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami,

– kształtowanie cierpliwości, umiejętności czekania na swoją kolej,

– wspomaganie dzieci w umacnianiu poczucia własnej wartości,

– rozwijanie umiejętności klasyfikowania/ grupowania przedmiotów;

 

Tydzień 4. Dbam o siebie

– kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała,

– doskonalenie czynności samoobsługowych związanych z higieną,

– zapoznanie i nazywanie przyborów toaletowych,

– wyrabianie nawyku częstego mycia rąk,

– wdrażanie do dbania o porządek w sali- kształtowanie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń,

– kształtowanie świadomości ekologicznej, kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem,

– zapoznanie dzieci ze zmysłami,

– wyrabianie nawyku dbania o swoje ciało- wzrok, oczy,

– klasyfikowanie przedmiotów funkcjonalnie ze sobą powiązanych;