Zamierzenia

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA STYCZEŃ
DLA GRUPY SMERFÓW

 • Wyzwalanie u dzieci aktywności pantomimicznej
 • Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych
 • Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat babci
 • Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat dziadka
 • Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla babci i dziadka
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • Doskonalenie sprawności fizycznej
 • Wdrażanie do utrzymania ładu i porządku w sali przed zabawą, po zabawie i w jej trakcie
 • Zapoznanie dzieci z wybranymi urządzeniami elektrycznymi
 • Rozwijanie pamięci wzrokowej; nauka racjonalnego gospodarowania klejem podczas wykonywania pracy plastycznej
 • Rozwijanie logicznego myślenia
 • Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu
  i przedszkolu
 • Poznanie określeń opisujących wysokość rożnych budynków i przedmiotów
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych; porównywanie wielkości budynków; posługiwanie się określeniami „wysoki– niski”
 • Wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywanego zadania
 • Zwracanie uwagi na budowę książki: okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustracje
 • Przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracanie stron, oglądanie tekstu;
 • Słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
 • Tworzenie własnych książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci;
 • Wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
 • Zachęcanie do kilku zdaniowych wypowiedzi na temat baśni
 • Rozpoznawanie bohaterów baśni
 • Rozwijanie sprawności całego ciała w toku zabaw ruchowych 
 • Wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu.
 • Poznanie ozdób karnawałowych
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • Tworzenie własnych kompozycji z wykorzystaniem figur geometrycznych
 • Zapoznanie z nazwami tygodnia
 • Zapoznanie z wagą szalkową
 • Rozwijanie wyobraźni
 • Zapoznanie się z litrami: B, b, L, l, D, d,