Zamierzenia

ZAMIERZENIA PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

 DLA GRUPY 2  ,,Smerfy” – CZERWIEC 2021

 

DZIEŃ DZIECKA

 • Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku.
 • Wypowiadanie się na określony temat.
 • Dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów
 • Wykonywanie ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała
 • Poznanie wielkiej litery drukowanej
 • Eksperymentowanie z pisaniem
 • Różnicowanie wielkości.
 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Wyzwalanie ekspresji twórczej (plastycznej, muzyczno-ruchowej).
 • Dopasowywanie usłyszanych tekstów do obrazka.
 • Rozumienie potrzeby doboru ubrania do warunków atmosferycznych.
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci.

 

OWADY I ICH ŚWIAT

 • Wyszukiwanie podobieństwa i różnice między obrazkami.
 •  
 • Doskonali sprawność grafomotoryczną
 • Prowadzenie obserwacji przyrody w czasie spaceru.
 • Poznanie wielkiej litery drukowanej
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania i podawania prawidłowego wyniku.
 • Doskonalenie umiejętności orientacji w przestrzeni i na kartce papieru.
 • Kształtowanie spostrzegawczości podczas zabaw.
 • Porównywanie kształtów, łączenie takich samych elementów w pary.
 • Rozumienie postawy szacunku wobec siebie..
 • Usprawnianie małej i dużej motoryki.

 

 

LATO !

 • Rozwijanie kompetencji językowej – tworzenie zdrobnień.
 • Wdrażanie dzieci do okazywania szacunku poprzez pamięć o bliskiej osobie.
 • Wdrażanie do świadomego przygotowywania niespodzianek z okazji święta taty.
 • Doskonalenie pamięci wzrokowej poprzez wykonanie pracy według wzoru.
 • Nabieranie wiary we własne umiejętności.
 • Pokonywanie nieśmiałości podczas występów na forum grupy.
 • Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na przedszkolnym placu zabaw.
 • Kształtowanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia w trakcie układania obrazków w odpowiedniej kolejności.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej.

 

WAKACJE TUŻ-TUŻ

 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu latem.
 • Dostrzeganie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w czasie zabaw w wodzie – praca z obrazkiem.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na różne tematy.
 • Uważne słuchanie utworów literackich.
 • Wskazywanie różnych miejsc na mapie.
 • Wyrażanie zrozumienie świata przy pomocy impresji plastycznych.
 • Dokonywanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Przeliczanie liter w wyrazach.
 • Doskonalenie sprawność manualną i grafomotoryczną.