Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

WRZESIEŃ 2020

Grupa Motylki

TEMAT TYGDNIA I: W moim Przedszkolu

TEMAT TYGODNIA II: Nasz grupa

TEMAT TYGODNIA III:  Jaki jestem

TEMAT TYGODNIA IV:  Moja droga do przedszkola

CELE:

– poznanie kolegów i koleżanek z grupy

– nazywanie części ciała

– porównywanie liczby elementów w zbiorach

– stosowanie określeń: mniej, więcej, tyle samo, o ile mniej, o ile więcej

– wypowiadanie się na temat poznanego utworu: piosenki, wiersza, opowiadania

rozwijanie percepcji wzrokowej, rozwijanie koncentracji uwagi

– uczestniczenie w zabawach ruchowych

– akceptowanie ustalonych zasad i stosowanie się do nich

– formułowanie poprawnie dłuższych, wielozdaniowych wypowiedzi

– rozpoznawanie i pisanie po śladzie litery a, A

– rozumienie znaczenia pojęć: przyjaźń, przyjaciel

– nazywanie emocji: przyjemne i nieprzyjemne

– rozróżnianie strony lewej i prawej

– przestrzeganie zasad gry, współdziałania z dziećmi w zabawach i grach

– radzenie sobie emocjonalne z ponoszoną porażką

– rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 1

– branie aktywnego udziału w zajęciach ruchowych, rozwijanie sprawności

– układanie z figur geometrycznych obrazka

 – przeliczanie w zakresie 10

– posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi

– interesowanie się przyrodą, rozpoznawanie następstw pór roku

– dbanie o utrzymanie prawidłowej postawy ciała, prawidłowego chwytu pisarskiego

– rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 2

– wymienianie co potrzeba roślinie do prawidłowego rozwoju

– opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Zachowanie kolejności zdarzeń, używanie określeń związanych z czasem

– obdarzanie uwagą dorosłych i kolegów z grupy

– rozwijanie umiejętności plastycznych: rysowanie, malowanie, lepienie

– wykonanie pracy plastycznej techniką origami, kolażu

– doskonalenie koncentracji uwagi

– rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów

– doskonalenie sprawności grafomotorycznej dłoni

– dzielenie wyrazów na sylaby, nazywanie głoski w nagłosie i wygłosie

– kształtowanie umiejętności wypowiadania się – doskonalenie logicznego myślenia i kojarzenia