Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla grupy dzieci pięcioletnich ,,Elfy”
na styczeń 2021

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy;
– zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną;
– utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych;
– doskonalenie umiejętności muzycznych i poczucia rytmu;
– poszerzanie słownika czynnego i biernego o nazwy miesięcy i dni tygodnia;
– zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem;
– utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia;
– poszerzanie wiedzy dzieci na temat odmierzania czasu;
– wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem;
– wprowadzenie litery U, u;
– rozwijanie percepcji wzrokowej;
– poszerzanie wiedzy dzieci na temat obszarów polarnych;
– doskonalenie kompetencji matematycznych – kodowanie;
– rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu;
– doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń;
– doskonalenie umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków;
– doskonalenie umiejętności przewidywania;
– rozwijanie motoryki dużej;
– doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw;
– wprowadzenie liczby 8;
– kształtowanie zdolności plastycznych;
– nauka budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat;
– wzbudzanie szacunku do osób starszych;
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się i uważnego słuchania innych;
– rozwijanie sprawności grafomotorycznych;
– rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczanie, dzielenia po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie;
– wprowadzenie litery S, s;
– doskonalenie umiejętności składania życzeń;
– kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób starszych;
– rozwijanie umiejętności przewidywania skutków zachowań;
– wprowadzenie rożnych aspektów liczby 9;
– kształtowanie logicznego myślenia podczas prostych doświadczeń;
– utrwalenie nazw zimowych dyscyplin sportowych;
– doskonalenie umiejętności porównywania obiektów;
– doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą;
– poszerzanie wiedzy dzieci o sylwetki wybitnych sportowców;
– kształtowanie umiejętności przegrywania i cieszenia się z wygranej innych;