Informacja

Informacja dla Rodziców nowych Dzieci w Przedszkolu nr 420 „Nasza Bajka”    w roku szkolnym 2018/2019

 

Wszystkich Rodziców NOWYCH Dzieci zapraszamy na ZEBRANIE INFORMACYJNE w dniu 30 sierpnia 2018 r. o godzinie 16.00 w sali ruchowej na parterze Przedszkola.

 

Dzieci 3- letnie z Rodzicami/opiekunami zapraszamy na ZAJĘCIA ADAPTACYJNE w dniach 29, 30, 31 sierpnia 2018 r. w godzinach 10.00-12.00.

 

Poniżej podajemy podstawową wyprawkę dla dzieci. Podczas adaptacji Panie Nauczycielki podadzą szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy w grupach.

WYPRAWKA:

 • szczoteczka do mycia zębów, pasta, kubek – podpisane (niezmywalnym pisakiem) imieniem i nazwiskiem dziecka
 • kubek plastikowy do picia – podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka
 • ręczniczek lub ręczniki papierowe (do uzgodnienia z nauczycielami)
 • chusteczki higieniczne – 1 paczka po 100 sztuk
 • chusteczki mokre – 1 paczka
 • poduszka i koc o wymiarach 140/200, w podpisanym materiałowym pokrowcu/poszewce (dotyczy dzieci 3- letnich)
 • kapcie wkładane lub na rzep – podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka
 • ulubiona przez dziecko przytulanka
 • worek na brudne ubranka – podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka
 • sweterek/bluza – 1 sztuka
 • worek z ubraniami na zmianę wszystkie podpisane: tj.  skarpetki, rajstopki, majteczki (min 3szt.) koszulki( min. 2 szt.), spodenki.

 

Zamierzenia na dyżur wakacyjny

Zamierzenia na dyżur wakacyjny

30.07.2018 – 14.08.2018

 

W indiańskiej wiosce

– zachęcanie do integracji w czasie wspólnych działań

– kształtowanie umiejętności opisywania własnych doświadczeń

– rozwijanie sprawności manualnej

– wyrabianie koncentracji uwagi

– poszerzanie słownictwa

– stwarzanie sytuacji sprzyjających swobodnemu wypowiadaniu się na określony temat

– rozwijanie wyobraźni

– wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem

– dostrzeganie piękna otaczającego świata

– rozbudzanie ciekawości życiem Indian

– rozwijanie aktywności twórczej

– rozwijanie zainteresowań

– doskonalenie sprawności i umiejętności ruchowych

– zachęcanie do uczestnictwa w zabawach ze śpiewem

– poznawanie globusa, mapy świata, wskazywanie kontynentów i oceanów

– poznawanie charakterystycznych atrybutów Indian

– rozwijanie umiejętności społecznych dzieci

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne

– czerpanie radości ze wspólnych zabaw z kolegami

– rozwijanie spostrzegawczości słuchowej poprzez rozpoznawanie odgłosów

Kiermasz Prezentów

Dnia 7 czerwca 2018 roku w przedszkolu nr 420 „Nasza Bajka” Panie Nauczycielki zorganizowały „Kiermasz Prezentów”, które zostały przeznaczone na wsparcie leczenia choroby nowotworowej, naszej Pani Nauczycielki Agnieszki z Grupy 6. To wyjątkowe wydarzenie, gdy Rodzice mają okazję zakupić prezent dla siebie. Otwieramy serca dla wspaniałej Wychowawczyni.

 

Opłaty za dyżur wakacyjny

Wpłaty za żywienie w czasie dyżuru wakacyjnego należy wpłacać

od 25 maja do 15 czerwca

na poniżej  podane konto:

14 1030 15080000000 55 109 1058

W tytule należy dopisać:

-imię i nazwisko dziecka

– wpłata za żywienie za dyżur wakacyjny

 

 Stawka żywieniowa za 1 dzień wynosi 9,40 zł

Opłata za żywienie za III turnus wynosi: 9,40 zł x 12 dni = 112,80 zł

III turnus : 30.07.2018 – 14.08.2018

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu nr 420 „Nasza Bajka” jest: Dyrektor Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie, 02-972 Warszawa, ul. św. U. Ledóchowskiej 8.
 2. Inspektor ochrony danych osobowych w Przedszkolu nr 420 „Nasza Bajka” zostanie wyznaczony do 31 lipca 2018 r
 3.  Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 1.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a)  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie; 
  b)  realizacji umów zawartych z kontrahentami Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie;
  c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej
         udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1.  W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych
  osobowych mogą być:
  a)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
  władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
  b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedszkolem nr 420 „Nasza Bajka” w
         Warszawie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Przedszkola nr 420 „Nasza
         Bajka” w Warszawie.
 2.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
  w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego  
         prawa.
  7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b)   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe
  lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
             d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
             e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
             f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

 1.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Przedszkolu nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
 3.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5.  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

Księżniczka Muzalinda odwiedziła „Naszą Bajkę”

Deszczowa pogoda nie przeszkodziła, aby dzieci w tym miesiącu spotkały się z Księżniczką Muzalindą. Pani Dyrektor z Centrum Kultury Wilanów zaproponowała by zajęcie z Muzalindą odbyło się w  Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka”. W zajęciu umuzykalniającym oprócz dzieci z „Naszej Bajki” wzięły udział również najmłodsze dzieci z Przedszkola nr 424.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Centrum Kultury Wilanów za umożliwienie przeprowadzenia zajęcia z Muzalindą na scenie Przedszkola nr 420″ Nasza Bajka.

 

Olimpiada sportowa

W piątek, 11 maja dzieci z Przedszkola „Nasza Bajka” uczestniczyły w VIII Olimpiadzie sportowej zorganizowanej przez Przedszkole nr 416 w Wilanowie. Naszą placówkę reprezentowały grupy: Myszki, Rybki oraz Żuczki. Przedszkolaki dzielnie walczyły pokonując wszelkie przeszkody, slalomy i szły jak burza po wymarzony puchar. Emocji, radości i dobrej zabawy było co nie miara. Panie nauczycielki również miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności sportowych i zostały zaproszone do dedykowanej konkurencji. Po podliczeniu punktów za wszystkie konkurencje okazało się, że…umiejętności i siła walki pozwoliły Nam uzyskać 1 Miejsce na Olimpiadzie. Burmistrz Dzielnicy Wilanów Pan Ludwik Rakowski z ogromną przyjemnością wręczył uczestnikom Olimpiady puchary, pamiątkowe medale i upominki. Wszystkim zawodnikom gratulujemy wysokich umiejętności sportowych! BRAWO PRZEDSZKOLAKI!!

 

Autor: Agnieszka Kuźma

Informacja dla Rodziców Dzieci biorących udział w rekrutacji i zakwalifikowanych do Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” na rok szkolny 2018/2019

Potwierdzenia woli zapisu dziecka należy składać w sekretariacie Przedszkola do     27 kwietnia (piątek) do godziny 16.00

 

 

Wiosenne spotkanie z Alpakami

W ubiegłym tygodniu gościliśmy w naszym przedszkolu Alpaki, zwierzęta które są przyjazne i lubią dzieci. Przedszkolaki głaskały je, karmiły i czesały, ponadto dzieci dowiedziały się mnóstwa ciekawych informacji na temat hodowli i życia tych zwierząt. Alpaki pochodzą z Ameryki Południowej, gdzie zostały udomowione. Z wyglądu przypominają lamę, ale w przeciwieństwie do lam, alpaki prawie nie polują i nie przejawiają żadnej agresji. Alpaki to ssaki parzystokopytne z rodziny wielbłądowatych, choć wcale nie mają garbów. Ich wielkim przysmakiem jest marchewka, trawa i siano. Alpaki prawie nie mają zębów – tylko kilka na dole. Wełna tych zwierząt występuje w szerokiej gamie kolorów i wykorzystuje się ją do produkcji poduszek, kołder, szyje się swetry, marynarki oraz pościel wełnianą.

Przedszkolaki były pod ogromnym wrażeniem przybyłych gości:)

Autor: Agnieszka Kuźma