Kiermasz Prezentów

Dnia 7 czerwca 2018 roku w przedszkolu nr 420 „Nasza Bajka” Panie Nauczycielki zorganizowały „Kiermasz Prezentów”, które zostały przeznaczone na wsparcie leczenia choroby nowotworowej, naszej Pani Nauczycielki Agnieszki z Grupy 6. To wyjątkowe wydarzenie, gdy Rodzice mają okazję zakupić prezent dla siebie. Otwieramy serca dla wspaniałej Wychowawczyni.

 

Opłaty za dyżur wakacyjny

Wpłaty za żywienie w czasie dyżuru wakacyjnego należy wpłacać

od 25 maja do 15 czerwca

na poniżej  podane konto:

14 1030 15080000000 55 109 1058

W tytule należy dopisać:

-imię i nazwisko dziecka

– wpłata za żywienie za dyżur wakacyjny

 

 Stawka żywieniowa za 1 dzień wynosi 9,40 zł

Opłata za żywienie za III turnus wynosi: 9,40 zł x 12 dni = 112,80 zł

III turnus : 30.07.2018 – 14.08.2018

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu nr 420 „Nasza Bajka” jest: Dyrektor Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie, 02-972 Warszawa, ul. św. U. Ledóchowskiej 8.
 2. Inspektor ochrony danych osobowych w Przedszkolu nr 420 „Nasza Bajka” zostanie wyznaczony do 31 lipca 2018 r
 3.  Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 1.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a)  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie; 
  b)  realizacji umów zawartych z kontrahentami Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie;
  c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej
         udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1.  W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych
  osobowych mogą być:
  a)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
  władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
  b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedszkolem nr 420 „Nasza Bajka” w 
         Warszawie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Przedszkola nr 420 „Nasza
         Bajka” w Warszawie.
 2.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
  w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego  
         prawa.
  7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b)   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe
  lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
             d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
             e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
             f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

 1.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Przedszkolu nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
 3.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5.  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

Księżniczka Muzalinda odwiedziła „Naszą Bajkę”

Deszczowa pogoda nie przeszkodziła, aby dzieci w tym miesiącu spotkały się z Księżniczką Muzalindą. Pani Dyrektor z Centrum Kultury Wilanów zaproponowała by zajęcie z Muzalindą odbyło się w  Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka”. W zajęciu umuzykalniającym oprócz dzieci z „Naszej Bajki” wzięły udział również najmłodsze dzieci z Przedszkola nr 424.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Centrum Kultury Wilanów za umożliwienie przeprowadzenia zajęcia z Muzalindą na scenie Przedszkola nr 420″ Nasza Bajka.

 

Olimpiada sportowa

W piątek, 11 maja dzieci z Przedszkola „Nasza Bajka” uczestniczyły w VIII Olimpiadzie sportowej zorganizowanej przez Przedszkole nr 416 w Wilanowie. Naszą placówkę reprezentowały grupy: Myszki, Rybki oraz Żuczki. Przedszkolaki dzielnie walczyły pokonując wszelkie przeszkody, slalomy i szły jak burza po wymarzony puchar. Emocji, radości i dobrej zabawy było co nie miara. Panie nauczycielki również miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności sportowych i zostały zaproszone do dedykowanej konkurencji. Po podliczeniu punktów za wszystkie konkurencje okazało się, że…umiejętności i siła walki pozwoliły Nam uzyskać 1 Miejsce na Olimpiadzie. Burmistrz Dzielnicy Wilanów Pan Ludwik Rakowski z ogromną przyjemnością wręczył uczestnikom Olimpiady puchary, pamiątkowe medale i upominki. Wszystkim zawodnikom gratulujemy wysokich umiejętności sportowych! BRAWO PRZEDSZKOLAKI!!

 

Autor: Agnieszka Kuźma

Informacja dla Rodziców Dzieci biorących udział w rekrutacji i zakwalifikowanych do Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” na rok szkolny 2018/2019

Potwierdzenia woli zapisu dziecka należy składać w sekretariacie Przedszkola do     27 kwietnia (piątek) do godziny 16.00

 

 

Wiosenne spotkanie z Alpakami

W ubiegłym tygodniu gościliśmy w naszym przedszkolu Alpaki, zwierzęta które są przyjazne i lubią dzieci. Przedszkolaki głaskały je, karmiły i czesały, ponadto dzieci dowiedziały się mnóstwa ciekawych informacji na temat hodowli i życia tych zwierząt. Alpaki pochodzą z Ameryki Południowej, gdzie zostały udomowione. Z wyglądu przypominają lamę, ale w przeciwieństwie do lam, alpaki prawie nie polują i nie przejawiają żadnej agresji. Alpaki to ssaki parzystokopytne z rodziny wielbłądowatych, choć wcale nie mają garbów. Ich wielkim przysmakiem jest marchewka, trawa i siano. Alpaki prawie nie mają zębów – tylko kilka na dole. Wełna tych zwierząt występuje w szerokiej gamie kolorów i wykorzystuje się ją do produkcji poduszek, kołder, szyje się swetry, marynarki oraz pościel wełnianą.

Przedszkolaki były pod ogromnym wrażeniem przybyłych gości:)

Autor: Agnieszka Kuźma

Kiermasz Wielkanocny

Święta Wielkanocne tuż tuż… a w Przedszkolu nr 420 „Nasza Bajka” rozpoczął się Kiermasz Wielkanocny, na który dzieci wraz z Paniami Nauczycielkami przygotowały mnóstwo ozdób o tematyce świątecznej. Kolorowe i wyjątkowe ozdoby świąteczne, o niepowtarzalnym wyglądzie, zrobione własnoręcznie przez dzieci można oglądać przez kilka dni w holu przedszkola. Prace dzieci można zabrać do domu za „symboliczną książeczkę, grę lub puzzle”, które wzbogacą nasze przedszkolne zasoby.

 

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w Naszą akcję.

Autor: Agnieszka Kuźma

Pierwszy Dzień Wiosny

Powitanie Wiosny

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny był w Naszym Przedszkolu niezwykle kolorowy i wesoły. Przedszkolaki z grupy Rybek dekorowały suknię Pani Wiosny oraz poznały tradycję „topienia Marzanny”. Następnie wszyscy wzięli udział w zabawie pn. „Prawda czy fałsz”, w trakcie której dzieci potwierdziły dużą znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska. Przykładem niech będzie pytanie – „Dlaczego nie topimy Marzany?” – w odpowiedzi na które Dzieci bez problemu wskazały na konieczność ograniczenia zanieczyszczania środowiska.

Zatem świętować 21 marca można na różne sposoby, ważne jest tylko by było wesoło i radośnie co widać na załączonych zdjęciach.

Autor: Agnieszka Kuźma

 

Kiermasz wielkanocny

Szanowni Państwo ,

w imieniu dzieci z przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” 

serdecznie zapraszamy na 

Kiermasz Wielkanocny 

który odbędzie się w dniach 27.03.2018 – 30.03.2018

Kiermasz będzie doskonałą okazją do nabycia kartek świątecznych, stroików oraz różnorodnych ozdób Wielkanocnych.

Bezgotówkowa forma zapłaty.

Za każdą nabytą rzecz płacimy książką, puzzlami lub grą planszową.

 

Otrzymane od Państwa książki wprowadzą dzieci 

w świat baśni i lektur, wzbogacą przedszkolny księgozbiór.

Gry planszowe oraz puzzle umilą wspólnie spędzane chwile.

 

Uwaga!

Nie muszą to być nowe książki. 

Więcej informacji u Nauczycieli w grupach

Bez tytułu