Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" -

Regulamin

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Przedszkola nr 420, w Warszawie

 Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Rodziców jest społeczną, niezależną i samorządną reprezentacją wszystkich rodziców i opiekunów prawnych dzieci Przedszkola Nr 420.

 1. Rada Rodziców działa na podstawie: ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karty Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień Statutu Przedszkola i niniejszego Regulaminu.
 2. Słowniczek niniejszego Regulaminu:
  1. Dyrektor – oznacza Dyrektora Przedszkola Nr 420 w Warszawie
  2. Karta Nauczyciela – oznacza ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)
  3. Oddział – dzieci jednego oddziału Przedszkola Nr 420 w Warszawie
  4. Komisja Rewizyjna – oznacza Komisję Rewizyjną Rady Rodziców
  5. Prezydium – oznacza Prezydium Rady Rodziców
  6. Rada – (skrót: RR) oznacza Radę Rodziców Przedszkola Nr 420 w Warszawie
  7. Rada Oddziałowa – oznacza organ wybierany przez rodziców poszczególnych oddziałów
  8. Rada Pedagogiczna – oznacza Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 420 w Warszawie
  9. Rodzice – oznacza rodziców lub opiekunów prawnych dzieci Przedszkola Nr 420 w Warszawie
  10. Społeczność Przedszkolna – Rodzice, Dzieci, Dyrektor, Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 420 w Warszawie
  11. Statut – oznacza statut Przedszkola Nr 420 w Warszawie
  12. Przedszkole – (skrót: P 420) oznacza Przedszkole Nr 420 w Warszawie
  13. Uchwała – oznacza decyzję, podejmowaną większością zwykłą, tj. gdy większość osób biorących udział w głosowaniu opowiada się „za” (głosy przeciw nie są brane pod uwagę) w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
  14. Ustawa – oznacza ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Rozdział I

Cele i zadania Rady

 § 2

 1. Rada reprezentuje Rodziców w zakresie swoich kompetencji ustawowych i zapisów niniejszego Regulaminu.
 2. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców dzieci Przedszkola poprzez podejmowanie działań, jako organu Przedszkola oraz wspieranie Dyrektora i Radę Pedagogiczną w pracy na rzecz dobra dzieci.
 3. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. pobudzanie aktywności Społeczności Przedszkolnej i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz  rozwoju Przedszkola;
  2. zapewnienie Rodzicom wpływu na działalność Przedszkola poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Przedszkola, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisk i opinii w sprawach związanych z działalnością Przedszkola;
  3. formułowanie opinii w sprawach przewidywanych przepisami Ustawy, Karty Nauczyciela, Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz Statutu Przedszkola;
  4. współpracę z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną;
  5. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Przedszkola i ustalenie zasad ich wydatkowania;
  6. finansowanie i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Przedszkola;
  7. Organizowanie współpracy z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną, w celu podniesienia jakości pracy Przedszkola.

 Rozdział II

Zasady wyboru Rad oraz struktura jej organów wewnętrznych

§ 3

 1. Podstawą powołania Rady są przeprowadzone wybory do wszystkich Rad Oddziałowych.
 2. Wybory do Rad Oddziałowych i Rady odbywają się w sposób tajny i demokratyczny.
 3. Wybory do Rad Oddziałowych i Rady przeprowadza się na pierwszym zebraniu Rodziców każdego Oddziału, na początku roku szkolnego, nie później niż do końca września każdego roku.
 4. W wyborach do Rad Oddziałowych i Rady, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
 5. Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i skarbnika.
 6. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych.
 7. Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie każdego zebrania, na wniosek ¼ liczby Rodziców zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym przy obecności, co najmniej połowy Rodziców uprawnionych do głosowania.
 8. Zebranie, podczas którego dokonuje się wyboru lub odwołania członków Rady, prowadzi Rodzic, wybrany w głosowaniu jawnym, jako Przewodniczący zebrania.
 9. Dla przeprowadzenia tajnych wyborów, zebranie wybiera Komisję Skrutacyjną. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania, Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania, rozdaje je Rodzicom uczestniczącym w zebraniu i zabiera je, z zachowaniem zasady reprezentatywności Rodziców.
 10. Kandydatów do Rady, za ich zgodą, zgłaszają Rodzice uczestniczący w zebraniu. Wybór następuje zwykłą większością głosów.
 11. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga zebranie Rodziców każdego Oddziału.
 12. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w ust. 4 – 9.

 § 4

 1. Kadencja Rady trwa jeden rok.
 2. Pierwsze zebranie Rady prowadzi dotychczasowy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności inny członek Prezydium poprzedniej kadencji.
 3. Rada, na pierwszym posiedzeniu w nowym roku szkolnym, wybiera zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków:
  1. Prezydium składające się z 3 osób. Przewodniczącego Rady w głosowaniu tajnym, głosami wszystkich obecnych członków Rady. Prezydium konstytuuje się wybierając spośród siebie Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika Rady;
  2. Komisję Rewizyjną składającą się z 2 osób, przy czym nie mogą one wchodzić w skład innych organów Rady. Wskazane jest, aby przynajmniej jeden członek Komisji Rewizyjnej posiadał doświadczenie w kwestiach związanych z przepisami prawa finansowego i rachunkowości.
 4. Odwołanie Prezydium może nastąpić na wniosek, co najmniej 3 członków Rady zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 3/4 członków Rady.
 5. W przypadku rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego albo innego członka Prezydium, Rada niezwłocznie dokonuje wyboru na zwolnione miejsce w trybie przewidzianym w punkcie 3a.

 Rozdział III

Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych.

 § 5

 1.  Kompetencje Rady określają przepisy Ustawy, Karty Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw.
 2. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
  1. występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Przedszkola do Dyrektora oraz pozostałych organów przedszkola, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem
  2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności opieki, wychowania, nauczania;
  3. występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli Przedszkola;
  4. udział w komisji konkursowej powołanej przez organ prowadzący, w celu wyłonienia kandydata na Dyrektora Przedszkola;
  5. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola;
  6. uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian;
  7. powoływanie Zespołów Zadaniowych Rady;
  8. opiniowanie możliwości podjęcia w Przedszkolu działalności przez stowarzyszenia lub inne organizacje;
  9. występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Przedszkola
  10. porozumiewanie się z Radami innych przedszkoli i placówek w szczególności lokalnych, ustalając zasady i zakres współpracy;
  11. wykonywanie innych zadań przewidzianych przez niniejszy Regulamin, przepisy Ustawy i Karty Nauczyciela.
  12. wybór ubezpieczyciela dla dzieci z Przedszkola nr 420.

 § 6

 1. Rada działa zgodnie z jej kompetencjami.
 2. Zebrania Rady zwołuje się, co najmniej 3 razy w roku szkolnym z tym, że pierwsze zebranie zwołuje się nie później niż do końca września każdego roku szkolnego.
 3. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek ¼ członków Rady oraz na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej.
 4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady w sposób ustalony z członkami Rady, co najmniej 5 dni przed planowanym terminem zebrania, poprzez powiadomienie mailem i/lub ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i/lub telefoniczne.
 5. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane nadzwyczajne zebranie Rady po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania.
 6. Terminy oraz tryb zwoływania zebrań, o których mowa w ust. 2 – 5, stosuje się odpowiednio do zebrań Prezydium i Rady Oddziałowej.
 7. Zebrania Rady prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności inny członek Prezydium.
 8. Uchwały Rady oraz kolegialnych organów wewnętrznych Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków.
 9. W zebraniach Rady oraz kolegialnych organów wewnętrznych Rady mogą brać udział:
  • wszyscy członkowie Rad Oddziałowych z głosem doradczym,
  • Rodzice w charakterze obserwatora,
  • Dyrektor
 10. W szczególnych przypadkach na wniosek członka Rady przesłany drogą mailową na skrzynkę Rady, w głosowaniu może brać udział  w zastępstwie inny członek Rady Oddziałowej.

§ 7

 1. Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami.
 2. Do zadań Prezydium należy:
  1. bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami;
  2. realizacja preliminarza Rady;
  3. zatrudnienie osób (zlecenie usług) niezbędnych dla realizacji zadań Rady;
  4. nadzór nad pracami Zespołów Zadaniowych Rady.
 3. Prezydium  reprezentuje Radę i Rodziców wobec Dyrektora, innych organów Przedszkola i na zewnątrz.

§ 8

 1. Pracami Rady i Prezydium kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
 2. Zadaniem Przewodniczącego jest kierowanie całokształtem prac Rady, a w szczególności:
  1. opracowanie projektu planu działalności z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zamierzeń Rad Oddziałowych oraz zadań wynikających z planu dydaktyczno-wychowawczego i przedstawienie go do zatwierdzenia Radzie;
  2. dokonywanie podziału zadań i obowiązków Wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Prezydium;
  3. przedstawienie opinii i postulatów Rady Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej.
 3. Zadaniem Sekretarza Rady jest:
  1. opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady oraz kierowanie jego realizacją;
  2. organizowanie  prac i zebrań Prezydium;
  3. nadzorowanie terminowości prac, prowadzenie korespondencji i dokumentacji zebrań (protokołów) oraz jej przechowywanie.
 4. Zadaniem Skarbnika Rady jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo – gospodarczej, a w  szczególności wypełniania obowiązków określonych w przepisach wskazanych w § 12 i 13 niniejszego Regulaminu.

§ 9

 1.  Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością organów Rady, osób i podmiotów zatrudnionych przez Radę.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  1. kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium, pod względem zgodności z preliminarzem i obowiązującymi przepisami prawa;
  2. opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady;
  3. wykonywanie innych zadań kontrolnych powierzonych przez Radę;
  4. przedstawienie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli.
 3. Sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej jest udostępniane dla wszystkich Rodziców.

 § 10

 1.  Członkowie wszystkich organów Rady wykonują swoją pracę społecznie.
 2. Rada, Prezydium, Komisja Rewizyjna i Zespoły Zadaniowe dokumentują każdorazowo swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.
 3. Protokół Rady, podpisuje Przewodniczący Rady i Sekretarz.
 4. Protokół z obrad Prezydium i innych organów Rady winien być opatrzony podpisami wszystkich osób w nich uczestniczących.
 5. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady i Sekretarz Rady.
 6. Uchwały Prezydium podpisuje Przewodniczący Rady i Sekretarz Rady.
 7. Rada raz w roku składa ogółowi Rodziców pisemne sprawozdanie ze swojej działalności
  wraz z informacją Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli jej działalności.

 Rozdział IV

Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady

§ 11

 1.  Źródłem funduszy Rady są:
  1. dobrowolne składki rodziców Przedszkola. Wysokość dobrowolnej, rocznej składki rodziców ustala się większością głosów na pierwszym zebraniu Rady Rodziców;
  2. darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych;
  3. dotacje budżetowe;
  4. dochody z innych źródeł.
 2. Środki pieniężne są gromadzone i przechowywane na koncie bankowym,
  a dokumenty bankowe podpisują jednoosobowo Przewodniczący lub Skarbnik zgodnie ze wzorem podpisów w banku.
 3. Fundusze Rady mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Przedszkola, w tym szczególnie udzielanie dla Przedszkola pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad dziećmi oraz koszty działalności Rady. Szczegółowe zasady dysponowania środkami finansowymi Rady zawarte są w Regulaminie Finansowym Rady Rodziców stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Rodziców.
 4. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:
  1. Dyrektor
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rady Oddziałowe
  4. Wszelkie umowy o pracę, zamówienia, zlecenia na wykonanie określonych prac, jak też inne dokumenty mające wpływ na stan przyszłych zobowiązań płatniczych wymagają uchwały Prezydium.
 5. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj członkowie Prezydium: Przewodniczący i Skarbnik. W wyjątkowych sytuacjach losowych, drugi podpis może być złożony przez Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady.

 § 12

 1.  Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz, ustalany Uchwałą Rady Rodziców podejmowaną najpóźniej na drugim zebraniu Rady Rodziców. W preliminarzu planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane. Ujęte w preliminarzu kwoty powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji szczegółowych.
 2. W działalności finansowej Rady, obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.
 3. W przypadku wydatkowania środków publicznych, mają zastosowanie przepisy dotyczące finansów publicznych.

 § 13

 Rachunkowość Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami).

 § 14

 Sprawy nieuregulowane w Regulaminie, rozstrzyga Rada w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Rozdział V

 Przepisy końcowe

 § 17

 Regulamin niniejszy wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu obowiązuje po przyjęciu go przez Radę na mocy Uchwały.