Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" -

Statut Przedszkola

 

Statut Przedszkola nr 420 w Warszawie

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami)
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami).
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U nr 4, poz. 17 z 2009 r.)
 5. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 11, poz. 114 ze zmianami).
 6. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z  2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami)
 7. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 526 z 1991 r. ze zmianami)
 8. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
 9. Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr, 36 z 1992 r., poz. 155 ze zmianami).
 10. Rozporządzenie MEN z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych (Dz. U. Nr 26 z 2004 r., poz. 232 ze zmianami)
 11. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie szczególnych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 z 2009 r., poz. 1324)
 12. Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników (Dz. U. nr 89, poz. 730)
 13. Zarządzenie Nr 1398/2011 Prezydenta M. st. Warszawy z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki
 14. Uchwała nr XVII/ 326/ 2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie opłaty za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy z późn. zm.,
 15. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827),
 16. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

 

 

 

 

STATUT PRZEDSZKOLA NR 420

w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne 

§1.

 1. Przedszkole nosi nazwę: „Przedszkole nr 420 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8”.
 2. Przedszkole nr 420 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8, zwane dalej „Przedszkolem” jest placówką publiczną, która:
 • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 1. Przedszkole działa, w szczególności, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz niniejszego Statutu.
 2. Siedzibą Przedszkola jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Organem prowadzącym Przedszkole jest miasto stołeczne Warszawa.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 5. Przedszkole jest jednostką budżetową m.st. Warszawy i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 6. Ustalona nazwa „Przedszkole nr 420 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8” jest używana w pełnym brzmieniu.
 7. Przedszkole używa pieczęci urzędowej na podstawie odrębnych przepisów.
 8. Na pieczęciach urzędowych Przedszkola może być używany skrót nazwy „Przedszkole nr 420 w Warszawie”.

 

Rozdział 2.

Cele i zadania Przedszkola

§2.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

 • udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka, rozpoznawaniu jego możliwości rozwojowych, w miarę potrzeby w podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki w szkole.§3
 1. Celem wychowania przedszkolnego wynikającym z podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest:
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co jest złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 1. Wynikające z powyższego celu zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, Przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
 • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
 • wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
 • wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
 • wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;
 • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;
 • przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

 1. W Przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna:
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest na wniosek:
 1. rodziców,
 2. nauczyciela, w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne – logopeda,
 3. psychologa,
 4. poradni psychologiczno- pedagogicznej;
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:
 1. a) zajęć specjalistycznych: logopedycznych, kompensacyjno-korekcyjnych,
 2. b) porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców,
 3. c) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców;
 • Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno–wyrównującymi, specjalistycznymi oraz uczęszczanie dziecka na zajęcia wymaga zgody rodziców;
 • Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy;
 • Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych;
 • W przedszkolu może być organizowane wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nieprawidłowości do momentu podjęcia nauki w szkole.§4.

Szczegółowe zadania Przedszkola i sposoby ich realizacji ustalane są w planie pracy Przedszkola oraz w miesięcznych planach pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

 

Rozdział 3.

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w Przedszkolu oraz w czasie zajęć poza Przedszkolnych
      §5.

 1. Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece:
 • jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału;
 • dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy oddziału.
 1. W oddziale dzieci 3-letnich zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela.
 2. W miarę możliwości organizacyjnych dla zapewnienia ciągłości skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciele opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.
  §6.
 1. Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 2. Dzieci przebywające w Przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z programem wychowania w Przedszkolu i miesięcznym planem zajęć.
 3. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
 4. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
 5. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
 6. Nauczyciel może opuścić dzieci w nagłym wypadku pod warunkiem, że zapewni im w tym czasie opiekę innej upoważnionej osoby.
 7. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 8. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny odbywają się przy udziale wymaganej liczby opiekunów.
 9. Wycieczki i spacery dzieci poza teren Przedszkola odbywają się za zgodą (pisemnym oświadczeniem) rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 10. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.
 11. Pracownicy Przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków lub substancji o podobnym działaniu.
 12. Rodzice (prawni opiekunowie) podpisują oświadczenie zezwalające na wezwanie do dziecka karetki pogotowia w przypadkach uzasadnionych.
 13. Wychowankowie za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka rodzice (opiekunowie prawni) uiszczają na początku roku szkolnego (wrzesień).
 14. Obowiązkiem nauczyciela oraz innych pracowników Przedszkola jest znajomość i przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

 

Rozdział 4.

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola
§
7.

W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów prawnych zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola.
§8.

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów) – na podstawie pisemnych oświadczeń rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną przez rodziców (prawnych opiekunów) w oświadczeniu, złożonym w Przedszkolu, za okazaniem dowodu tożsamości.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 5. Pracownicy Przedszkola odmawiają wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, czy jest to rodzic (prawny opiekun) czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.

§9.

 1. Dzieci mogą być przyprowadzane do Przedszkola od godziny 7.00 do 8.00 lub w każdym innym czasie pracy Przedszkola z uwzględnieniem ust. 2.
 2. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do Przedszkola było zgłoszone wcześniej (osobiście lub telefonicznie).
 3. Odbieranie dzieci z Przedszkola trwa do godziny 17.30. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest do punktualnego odbierania dziecka z przedszkola.
 4. W trosce o zdrowie własnego dziecka i dzieci obecnych w przedszkolu do przedszkola należy przyprowadzać dzieci zdrowe.

 

Rozdział 5.

Organizacja zajęć edukacyjnych
  §10.

 

 1. Dyrektor Przedszkola organizuje zajęcia dodatkowe w ramach realizacji statutowych zadań przedszkola.
 2. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz są uzależnione od wysokości dotacji przyznawanych przedszkolu z budżetu państwa.
 3. W/w zajęcia dodatkowe dla dzieci są finansowane z budżetu przedszkola i nie wiążą się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.
 4. Dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć dodatkowych nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, albo zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia konkretnych zajęć.
 5. Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
  • z dziećmi w wieku 3 lat około 20 minut,
  • z dziećmi w wieku 4 lat około 25 minut,
  • z dziećmi w wieku 5 lat około 30 minut.
 6. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne oraz harmonijny rozwój dzieci.

 

Rozdział 6.

Organy Przedszkola oraz ich kompetencje.
§
11.

Organami Przedszkola są:

1) Dyrektor Przedszkola;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców.

§12.

 1. Stanowisko Dyrektora Przedszkola powierza organ prowadzący.
 2. Dyrektor Przedszkola w szczególności:
 • kieruje działalnością Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny;
 • sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom podczas zajęć organizowanych przez Przedszkole;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • stwarza warunki do działania w Przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.
 1. Dyrektor Przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 • kierowania polityką kadrową przedszkola, zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;
 • przyznawania nagród, wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola;
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola.
 1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Przedszkola współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami (prawnymi opiekunami), a w szczególności:
 • zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola;
 • w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów Przedszkola;
 • informuje na bieżąco o zmianach w przepisach prawa regulującego pracę Przedszkola.
  §13.
 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.
 5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Przedszkola, organu prowadzącego albo, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 6. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący, który jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
 7. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.
 8. Nauczycieli oraz inne osoby biorące udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
 9. Dyrektor Przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola.
 10. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.
 11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
 12. Dyrektor Przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie zawiadamia o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 14. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy Przedszkola, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia;
 • projekt planu finansowego Przedszkola;
 • wnioski Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
  §14.
 1. Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentację ogółu rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do Przedszkola.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą: (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców (prawnych opiekunów) dzieci danego oddziału.
 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).
 4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców (prawnych opiekunów) w każdym roku szkolnym.
 5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa:
 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.
 1. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy.
 2. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej Przedszkola, organu prowadzącego Przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola.
 3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: programu wychowawczego, programu profilaktyki;
 • opiniowanie projektu planu finansowego przedstawianego przez Dyrektora Przedszkola;
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowywania w przypadku stwierdzenia przez organ prowadzący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w Przedszkolu.
  §15.
 1. W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców (prawnych opiekunów) oraz innych źródeł.
 2. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.
  §16.
 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach jego kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 2. Wszelkie spory między organami Przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.§17.
 1. W Przedszkolu mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 2. Podjęcie działalności w Przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację, o której mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody Dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

 

Rozdział 7.

Organizacja Przedszkola
§
18.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 3. Liczba miejsc organizacyjnych w Przedszkolu wynosi 275.
  §19.
 1. Przedszkole jest 11-oddziałowe.
 2. Do realizacji zadań statutowych Przedszkole posiada 11 sal edukacyjnych do zajęć dla poszczególnych oddziałów z pełnym zapleczem sanitarno-magazynowym, salę rekreacyjną, szatnię dla dzieci, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, kuchnię, gabinet pomocy przedmedycznej oraz gabinet logopedy. Dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 3. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
  §20.
 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programu wychowania przedszkolnego wybranego spośród programów wpisanych do wykazu programów dopuszczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do użytku w przedszkolu, programów własnych opracowanych przez nauczycieli Przedszkola.
 2. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku przedszkolnego. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi Przedszkola program wychowania przedszkolnego. Dyrektor Przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w Przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego.
 3. Do dnia 15 czerwca dyrektor Przedszkola podaje do publicznej wiadomości zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
  §21.

Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
§22.

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora Przedszkola.
 2. Arkusz organizacji Przedszkola, zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.
 3. W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności:
 • czas pracy poszczególnych oddziałów;
 • liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 • ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
  §23.
 1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady zapewniania odpowiedniej liczby wychowanków w oddziale oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym w następujący sposób zagospodarowuje się czas przebywania w Przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:
 • co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę;
 • co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedna czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym;
 • najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
 • pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować.
  §24.
 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 2. Terminy przerw wakacyjnych ustalane przez organ prowadzący na wniosek dyrektora wykorzystywane są do przeprowadzania remontów.
 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 7:00 do 17:30, w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 4. Czas pracy Przedszkola wynosi 10,5 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godzinach od 8.00 do 13.00.
  §25.
 1. Zasady oraz wysokość opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego zostały określone uchwałą nr XVII/326/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy (Dz. U. Urz. Woj. Maz. Nr 116, poz. 3667, z późn. zm.).
 2. Wnoszenie opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę:
 • Opłatę za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wyliczaną przez dyrektora przedszkola, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy;
 • W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dziecka wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy;
 • Opłatę wnosi się w formie gotówkowej, bądź przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola numer rachunku bankowego;
 • Przedszkole prowadzi odrębnie rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za przedszkole i rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za żywienie. Dyrektor przedszkola informuje rodziców (opiekunów prawnych) o numerach tych rachunków bankowych.
 1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników.
 2. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej zostały określone zarządzeniem nr 2048/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.

 

Rozdział 8.

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola
§
26.

W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy niebędący nauczycielami.

§27.

 1. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierują się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i postawę moralną z poszanowaniem ich godności osobistej.
 2. Nauczyciele prowadzą obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentują te obserwacje.
 3. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciele prowadzą analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 4. Nauczyciele współpracują ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i opiekę zdrowotną.
 5. W przedszkolu tworzy się stanowisko wicedyrektora. Powierzenia stanowiska wicedyrektora i odwołania z niego dokonuje dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej:
 • Wicedyrektor Przedszkola poza obowiązkami nauczyciela, wykonuje zadania związane z działalnością Przedszkola, zlecone przez dyrektora Przedszkola;
 • Wicedyrektor Przedszkola podlega bezpośrednio dyrektorowi Przedszkola;
 • Wicedyrektor Przedszkola pełni obowiązki dyrektora Przedszkola, podczas jego nieobecności.
  §28.

Nauczyciele współdziałają z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci.

 1. W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:
 • systematycznie informują rodziców (prawnych opiekunów) o zadaniach wychowawczych i kształcących, realizowanych w przedszkolu, zapoznają rodziców (prawnych opiekunów) z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;
 • informują rodziców (prawnych opiekunów) o sukcesach i kłopotach dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
 • zachęcają rodziców (prawnych opiekunów) do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.
 1. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców (prawnych opiekunów) do:
 • znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Przedszkola;
 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców.
 1. Nauczyciele zapoznają rodziców (prawnych opiekunów) z ich obowiązkami wobec Przedszkola, do których należą:
 • przestrzeganie niniejszego statutu;
 • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
 • respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji;
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów), lub przez upoważnioną przez rodziców (prawnych opiekunów) osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
 • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu;
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu;
 • niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
  §29.
 1. Spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w Przedszkolu dwa razy w roku szkolnym lub częściej – na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub nauczycieli (godziny otwarte).
 2. Formy współpracy Przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami) to:
 • zebrania grupowe;
 • godziny otwarte, podczas których udzielane są zainteresowanym rodzicom (prawnym opiekunom) informacje na temat postępów i zachowania dzieci;
 • konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami;
 • zajęcia otwarte;
 • warsztaty dydaktyczno-wychowawcze z rodzicami (prawnymi opiekunami);
 • edukacyjne zebrania rodziców (prawnych opiekunów) z pracownikami pedagogicznymi i zapraszanymi do przedszkola specjalistami takimi jak: np psycholog, logopeda;
 • udział w uroczystościach przedszkolnych, festynach, itp.
  §30.
 1. W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
 2. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 3. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
 4. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
 5. Szczegółowe zadania pracowników obsługi i administracji określają zakresy obowiązków ustalone przez Dyrektora Przedszkola.
  §31.
 1. Do zadań pracownika administracji zwanego kierownikiem gospodarczym należy:
 • kierowanie zespołem pracowników obsługi;
 • prawidłowe zabezpieczenie majątku ruchomego, pieczęci i dokumentacji przedszkola, środków pieniężnych otrzymywanych do rozliczenia;
 • sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola;
 • współdziałanie z dyrektorem w sprawach związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola (remonty i konserwacje);
 • odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie i przygotowanie obiektów przedszkolnych do normalnego funkcjonowania;
 • nadzorowanie remontów;
 • zaopatrywanie przedszkola w sprzęt i materiały eksploatacyjne;
 • pobieranie opłat od rodziców z tytułu korzystania z usług przedszkola;
 • w ogólnych zebraniach rodzicielskich, naradach roboczych w razie potrzeby – w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
 • uczestniczenie przy kasacji sprzętu i spisie z natury;
 • prowadzenie ewidencji przedmiotów trwałych;
 • ścisła współpraca z księgowym w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty;
 • wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji przedszkola.
 1. Do zadań intendenta w przedszkolu należy:
 • sporządzanie jadłospisów i raportów żywieniowych, przestrzeganie stawki żywieniowej;
 • przestrzeganie przepisów HACCP;
 • zaopatrywanie przedszkola w produkty żywnościowe;
 • nadzorowanie przyrządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi;
 • prowadzenie magazynów oraz dokumentacji magazynowej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • przygotowanie specyfikacji przetargowych zgodnie z wymogami przepisów Prawa zamówień publicznych;
 • udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji przedszkola.
 1. Do zadań kucharki w przedszkolu należy:
 • przyrządzanie i wydawanie punktualnie zdrowych i higienicznych posiłków;
 • przestrzeganie przepisów HACCP;
 • przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie;
 • prowadzenie magazynu podręcznego;
 • utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych;
 • branie udziału w ustalaniu jadłospisów;
 • zgodne z przepisami przechowywanie prób żywieniowych;
 • wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola.
 1. Do zadań pomocy kuchennej w przedszkolu należy:
 • pomoc kucharce w przyrządzaniu posiłków;
 • przestrzeganie przepisów HACCP;
 • utrzymywanie w czystości mebli, sprzętu i naczyń kuchennych oraz pomieszczeń magazynowych;
 • załatwianie zleconych czynności związanych z zakupem i dostarczaniem żywności;
 • wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola.
 1. Do zadań pomocy nauczyciela należy:
 • pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci;
 • pomaganie nauczycielowi oddziału w przygotowaniu pomocy i rekwizytów do zajęć zabaw, ćwiczeń i gier;
 • czynne uczestnictwo w zajęciach i zabawach z dziećmi prowadzonych przez nauczyciela;
 • utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach;
 • w razie potrzeby dokonywanie drobnych napraw zabawek;
 • wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora i kierownika gospodarczego.
 1. Do zadań woźnej przedszkola należy:
 • utrzymywanie czystości w powierzonych pomieszczeniach zgodnie z wymogami i przepisami SANEPID-u;
 • pełna obsługa przy posiłkach (podawanie, sprzątanie, zmywanie);
 • rozkładanie i składanie leżaków;
 • pomoc dzieciom w wykonywaniu czynności samoobsługowych;
 • spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych przez nauczyciela oraz innych, wynikających z rozkładu dnia;
 • pomoc w czynnościach porządkowych podczas prowadzenia zajęć przez nauczyciela;
 • uczestniczenie w pobycie dzieci w ogrodzie oraz wycieczkach i spacerach poza terenem przedszkola;
 • czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci;
 • wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora i kierownika gospodarczego wynikających z organizacji pracy przedszkola.
 1. Do zadań dozorcy przedszkola należy:
 • otwieranie i zamykanie przedszkola;
 • codzienna kontrola zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą;
 • utrzymywanie porządku i czystości na terenie przedszkola oraz terenu należącego do przedszkola;
 • pilnowanie, aby na terenie przedszkola nie przebywały osoby nieupoważnione;
 • dbanie o odpowiedni stan techniczny budynku oraz maszyn i sprzętu w przedszkolu;
 • utrzymanie porządku w pomieszczeniach piwnicznych i innych przydzielonych pomieszczeniach;
 • sprzątanie terenu wokół przedszkola;
 • całkowita odpowiedzialność za mienie przedszkola w czasie pełnienia dyżuru;
 • systematyczne kontrolowanie obiektu, zgłaszanie awarii wodno – kanalizacyjnych i elektrycznych;
 • dbanie o stan sprzętu sportowego oraz zabawek w pomieszczeniach i w ogrodzie, (wykonywanie drobnych napraw w budynku i na terenie przedszkola, a także sprzętu i zabawek);
 • wykonywanie prac związanych z utrzymaniem w należytym stanie ogrodu przedszkolnego – troska o roślinność;
 • pomoc kierownikowi gospodarczemu w zaopatrywaniu przedszkola;
 • wykonywanie zleconych przez dyrektora prac administracyjnych, które wynikają z organizacji przedszkola.
 1. Do zadań szatniarki/szatniarza należy:
 • utrzymywanie w czystości pomieszczeń szatni i pomieszczeń do nich przynależących uzupełnianie mydła, ręczników jednorazowych, ochraniaczy na buty;
 • dyżurowanie w szatni w czasie odbierania dzieci;
 • pomoc przy rozbieraniu i ubieraniu dzieci;
 • pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających;
 • kontrolowanie odbioru dzieci tylko przez osoby pełnoletnie;
 • obsługiwanie telefonu w pomieszczeniu ochrony;
 • czuwanie nad ewidencją gości i interesantów;
 • wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora lub osobę upoważnioną wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 

Rozdział 9.

Wychowankowie Przedszkola, prawa i obowiązki
§
32.

 1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
 3. W przypadku posiadania wolnych miejsc, do Przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci 2,5 letnie, spełniające w szczególności kryteria wynikające z przepisów oświatowych.
  §33
 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i w oparciu o regulamin rekrutacji, obowiązujący w Przedszkolu, opracowany zgodnie z Uchwałą Rady m. st. Warszawie.
 2. Terminy i szczegółowe zasady rekrutacji określane są co roku przez organ prowadzący.
  §34.

Dzieci uczęszczające do Przedszkola korzystają ze wszystkich praw określonych w przepisach, a w szczególności z prawa do:

 • warunków zapewniających im bezpieczeństwo i właściwą opiekę;
 • prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • akceptacji ich osoby;
 • ochrony i poszanowania ich godności osobistej;
 • życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • partnerskiej rozmowy na każdy temat;
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju;
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy;
 • przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można się zwrócić.
  §35.

Dziecko uczęszczające do przedszkola ma obowiązek:

 • poszanowania mienia w Przedszkolu;
 • przestrzegania obowiązujących w Przedszkolu zasad współżycia społecznego.

 

 

Rozdział 10.

Postanowienia końcowe
§
36.

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.
  §37.
 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
 2. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały Rady Pedagogicznej.
 3. Dla zapewnienia możliwości zapoznania się ze statutem przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
 • wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń;
 • udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora Przedszkola.
 • Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
  §38.

 

 1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 2. Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedszkola w dniu 1 września 2014 r.

 

 Do pobrania: STATUT P420 SV