Zamówienia publiczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę produktów garmażeryjnych i pieczywa do kuchni Przedszkola nr 420 “Nasza Bajka” w Warszawie w 2020 r. (ZP/0001/2019)

Ogłoszenie o zamówieniu – 10.12.19

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_2020

Załącznik nr 1.1. – 1.2. do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 4  do SIWZ – Oświadczenie z art. 25a ust 1

Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz Oferta 

Informacja z otwarcia ofert – Część nr 1

Informacja z otwarcia ofert – Część nr 2

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Część nr 1

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Część nr 2

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę produktów żywnościowych do kuchni Przedszkola nr 420 “Nasza Bajka” w Warszawie w 2020 r. (ZP/0002/2019)

Informacja z otwarcia ofert – Część nr 1 – Część nr 4

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Część nr 1

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Część nr 2

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Część nr 3

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Część nr 4