Przedstawienie PGE

„Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni” to przedstawienie przygotowane przez Fundację PGE. Profesjonalna ekipa aktorska zabrała dzieci na niezwykłą edukacyjną przygodę przypominając wiedzę o bezpiecznym i oszczędnym korzystaniu z energii elektrycznej. Niezwykłe, duże lalki, scenografia oraz piosenki sprawiają, że dużo łatwiej zapamiętać jak powstaje prąd, kiedy może być niebezpieczny, jak należy się zachować sytuacjach zagrożenia, co oznaczają znaki na transformatorach, a także, jak oszczędzać energię elektryczną.

Teatrzyk „Złoty Dukat”

W ubiegłym tygodniu odwiedzili nas aktorzy teatru „Złoty Dukat”. Przedszkolaki miały okazję wziąć udział w projekcie edukacyjno – teatralnym „Dziecko widzem i aktorem”.  Było to przedstawienie interaktywne połączone z etiudą marionetkową. Dzieci brały czynny udział w tworzeniu i realizacji mini przedstawienia o dobrym wychowaniu. Zabawa była przednia, a przy tym dzieci przypomniały sobie zasady dobrego wychowania 🙂

Autor: Natalia Zaczek

Informacja

Informacja dla Rodziców nowych Dzieci w Przedszkolu nr 420 „Nasza Bajka”    w roku szkolnym 2018/2019

 

Wszystkich Rodziców NOWYCH Dzieci zapraszamy na ZEBRANIE INFORMACYJNE w dniu 30 sierpnia 2018 r. o godzinie 16.00 w sali ruchowej na parterze Przedszkola.

 

Dzieci 3- letnie z Rodzicami/opiekunami zapraszamy na ZAJĘCIA ADAPTACYJNE w dniach 29, 30, 31 sierpnia 2018 r. w godzinach 10.00-12.00.

 

Poniżej podajemy podstawową wyprawkę dla dzieci. Podczas adaptacji Panie Nauczycielki podadzą szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy w grupach.

WYPRAWKA:

 • szczoteczka do mycia zębów, pasta, kubek – podpisane (niezmywalnym pisakiem) imieniem i nazwiskiem dziecka
 • kubek plastikowy do picia – podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka
 • ręczniczek lub ręczniki papierowe (do uzgodnienia z nauczycielami)
 • chusteczki higieniczne – 1 paczka po 100 sztuk
 • chusteczki mokre – 1 paczka
 • poduszka i koc o wymiarach 140/200, w podpisanym materiałowym pokrowcu/poszewce (dotyczy dzieci 3- letnich)
 • kapcie wkładane lub na rzep – podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka
 • ulubiona przez dziecko przytulanka
 • worek na brudne ubranka – podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka
 • sweterek/bluza – 1 sztuka
 • worek z ubraniami na zmianę wszystkie podpisane: tj.  skarpetki, rajstopki, majteczki (min 3szt.) koszulki( min. 2 szt.), spodenki.

 

Zamierzenia na dyżur wakacyjny

Zamierzenia na dyżur wakacyjny

30.07.2018 – 14.08.2018

 

W indiańskiej wiosce

– zachęcanie do integracji w czasie wspólnych działań

– kształtowanie umiejętności opisywania własnych doświadczeń

– rozwijanie sprawności manualnej

– wyrabianie koncentracji uwagi

– poszerzanie słownictwa

– stwarzanie sytuacji sprzyjających swobodnemu wypowiadaniu się na określony temat

– rozwijanie wyobraźni

– wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem

– dostrzeganie piękna otaczającego świata

– rozbudzanie ciekawości życiem Indian

– rozwijanie aktywności twórczej

– rozwijanie zainteresowań

– doskonalenie sprawności i umiejętności ruchowych

– zachęcanie do uczestnictwa w zabawach ze śpiewem

– poznawanie globusa, mapy świata, wskazywanie kontynentów i oceanów

– poznawanie charakterystycznych atrybutów Indian

– rozwijanie umiejętności społecznych dzieci

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne

– czerpanie radości ze wspólnych zabaw z kolegami

– rozwijanie spostrzegawczości słuchowej poprzez rozpoznawanie odgłosów

Kiermasz Prezentów

Dnia 7 czerwca 2018 roku w przedszkolu nr 420 „Nasza Bajka” Panie Nauczycielki zorganizowały „Kiermasz Prezentów”, które zostały przeznaczone na wsparcie leczenia choroby nowotworowej, naszej Pani Nauczycielki Agnieszki z Grupy 6. To wyjątkowe wydarzenie, gdy Rodzice mają okazję zakupić prezent dla siebie. Otwieramy serca dla wspaniałej Wychowawczyni.

 

Opłaty za dyżur wakacyjny

Wpłaty za żywienie w czasie dyżuru wakacyjnego należy wpłacać

od 25 maja do 15 czerwca

na poniżej  podane konto:

14 1030 15080000000 55 109 1058

W tytule należy dopisać:

-imię i nazwisko dziecka

– wpłata za żywienie za dyżur wakacyjny

 

 Stawka żywieniowa za 1 dzień wynosi 9,40 zł

Opłata za żywienie za III turnus wynosi: 9,40 zł x 12 dni = 112,80 zł

III turnus : 30.07.2018 – 14.08.2018

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu nr 420 „Nasza Bajka” jest: Dyrektor Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie, 02-972 Warszawa, ul. św. U. Ledóchowskiej 8.
 2. Inspektor ochrony danych osobowych w Przedszkolu nr 420 „Nasza Bajka” zostanie wyznaczony do 31 lipca 2018 r
 3.  Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 1.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a)  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie; 
  b)  realizacji umów zawartych z kontrahentami Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie;
  c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej
         udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1.  W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych
  osobowych mogą być:
  a)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
  władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
  b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedszkolem nr 420 „Nasza Bajka” w 
         Warszawie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Przedszkola nr 420 „Nasza
         Bajka” w Warszawie.
 2.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
  w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego  
         prawa.
  7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b)   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe
  lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
             d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
             e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
             f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

 1.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Przedszkolu nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
 3.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5.  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

Księżniczka Muzalinda odwiedziła „Naszą Bajkę”

Deszczowa pogoda nie przeszkodziła, aby dzieci w tym miesiącu spotkały się z Księżniczką Muzalindą. Pani Dyrektor z Centrum Kultury Wilanów zaproponowała by zajęcie z Muzalindą odbyło się w  Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka”. W zajęciu umuzykalniającym oprócz dzieci z „Naszej Bajki” wzięły udział również najmłodsze dzieci z Przedszkola nr 424.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Centrum Kultury Wilanów za umożliwienie przeprowadzenia zajęcia z Muzalindą na scenie Przedszkola nr 420″ Nasza Bajka.