Zamierzenia „PINGWINKI”

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na listopad 2022

dla grupy dzieci trzyletnich ,,Pingwinki”

 • Tworzenie ramki na zdjęcie rodzinne; podawanie nazw członków rodziny;
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat zawodów wykonywanych przez mamę i tatę;
 • Zachęcanie dzieci do rozmów z rodzicami na temat ich ulubionych zabaw i zabawek z dzieciństwa;
 • Pogłębianie pozytywnych więzi rodzinnych;
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;
 • Budowanie poczucia sprawstwa;
 • Posługiwanie się określeniami: niższy, wyższy;
 • Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej imion;
 • Kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu;
 • Zapoznanie z pojęciami: galeria, wystawa – rozumienie wieloznaczności słów;
 • Tworzenie galerii rodzinnej; wdrażanie do zgodnego współdziałania;
 • Współdziałanie z rówieśnikami w zabawie;
 • Obdarzanie uwagą dzieci i nauczyciela podczas zabawy;
 • Dostrzeganie i podawanie nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni;
 • Próby tworzenia deszczowej muzyki – gra na instrumentach
 • Rozwijanie umiejętności językowych, zachęcanie do zabaw słowotwórczych;
 • Dostrzeganie kształtów i kolorów chmur; rozwijanie wyobraźni
 • Dostrzeganie oraz kontynuowanie regularności i rytmów;
 • Grupowanie elementów według wielkości
 • Utrwalanie nawyku oddychania prawidłowym torem oddechowym przy tworzeniu pracy plastycznej;
 • Ćwiczenia mięśni narządów mowy
 • Wzmacnianie mięśni kręgosłupa;
 • Opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu;
 • Utrwalanie nazw ubrań
 • Różnicowanie wielkości: duży, większy, największy oraz mały, mniejszy, najmniejszy;
 • Liczenie w dostępnym zakresie;
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • Próby opisywania wyglądu zwierzęcia;
 • Rozwój mowy; zachęcanie do wypowiedzi zdaniowych
 • Kształtowanie potrzeby opiekowania się zwierzętami;
 • Rozumienie słowa opiekun;
 • Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej;
 • Identyfikowanie i określanie własnych emocji; radzenie sobie ze smutkiem i stresem; rozwijanie empatii
 • Interpretowanie muzyki poprzez ruch; doskonalenie umiejętności śpiewu;
 • Rozwijanie umiejętności rysowania;
 • Grupowanie przedmiotów ze względu na ich wielkość; przeliczanie w zakresie 1–3;
 • Wzmacnianie mięśni grzbietu;
 • Zapoznanie z pracą weterynarza;
 • Doskonalenie rozpoznawania głosów zwierząt domowych;
 • Usprawnianie narządów mowy poprzez zabawy naśladowcze oparte na zgłoskach
 • Rozwijanie postawy szacunku i właściwych zachowań społecznych;
 • Utrwalanie nazw zwierząt;
 • Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej (zimowe mieszkania zwierząt)
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów;
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej (zwierzęta zasypiające na zimę);
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Powiązanie opisu słownego z treścią obrazka;
 • Ćwiczenia mięśni narządów mowy na wyrazach dźwiękonaśladowczych
 • Poznawanie różnych materiałów; posługiwanie się określeniami: miękki, szorstki;
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt futerkowych
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, ruchowej i motorycznej;
 • Wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem materiału przyrodniczego;
 • Poznanie zasad odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt;