Zamierzenia na wrzesień 2023 r.  
                      Grupa 11 – Pingwinki       
 

 • Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu. 
 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły. 
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom. 
 • Umiejętność przedstawienia się z imienia i nazwiska.  
 • Rozwijanie swobodnej wypowiedzi. 
 • Poznanie zasad bezpieczeństwa w sali, łazience, na korytarzu i placu zabaw w przedszkolu. 
 • Wzbogacanie słownictwa o pojęcia związane z ruchem ulicznym. 
 • Prawidłowe posługiwanie się kierunkami: prawo, lewo. 
 • Umiejętność odczytywania informacji za pomocą znaków graficznych.  
 • Zdolność łączenia przyczyny ze skutkiem. 
 • Współdziałanie w grupie.  
 • Rozwój zdolności manualnych poprzez różnorodne techniki plastyczne.  
 • Doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych. 
 • Dostrzeganie różnic i podobieństw. 
 • Rozwój samodzielności, poprzez samoobsługę i czynności higieniczne. 
 • Rozwój sprawności fizycznej.  
 • Umiejętność zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi.  
 • Odróżnianie dźwięków z otoczenia. 
 • Dbałość o ład i porządek w sali oraz na placu zabaw. 
Skip to content