ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE 

GRUPA 11, PINGWINKI-  KWIECIEŃ 2024 

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: 

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, 
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania,  
 • zachęcanie do kulturalnego zachowania podczas zajęć, praktyczna realizacja zasady: „Słuchamy siebie nawzajem”, 
 • poznanie zabaw matematycznych z pisankami, 
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jedną cechę, 
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania, 
 • zachęcanie do aktywnej postawy podczas zajęć, 
 • poznawanie piosenek o tematyce wiosennej, 
 • rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych, 
 • rozwijanie sprawności fizycznej, 
 • zachęcanie do zgodnej współpracy podczas zabaw, ćwiczeń i zadań, 
 • poznanie budowy jajka, 
 • doskonalenie percepcji wzrokowej, 
 • rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej, 
 • budzenie zainteresowania otaczającym światem, 
 • budowanie słownika czynnego, 
 • rozwijanie umiejętności budowania spójnej i logicznej wypowiedzi, 
 • kształtowanie umiejętności budowania poprawnej językowo wypowiedzi,  
 • poznanie zasad konstruowania prostych gier matematycznych, 
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i myślenia logicznego, 
 • rozwijanie umiejętności pracy w małych grupach, 
 • poznanie historii powstania czekolady, 
 • rozwijanie poczucia rytmu, 
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,  
 • rozwijanie umiejętności słuchania instrukcji ze zrozumieniem,  
 • wdrażanie do starannego i estetycznego wykonania pracy, 
 • poznanie wartości „wiary we własne siły” na podstawie bajki, 
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji odczuwanych w różnych sytuacjach, 
 • wdrażanie do szanowania emocji innych, 
 • rozwijanie empatii, 
 • poznanie pojęcia „film animowany”, 
 • kształtowanie koncentracji uwagi i spostrzegawczości, 
 • poznanie pojęcia „teatr”, 
 • rozwijanie umiejętności przeliczania i stosowania liczebników porządkowych, 
 • wdrażanie do kulturalnego zachowania podczas zabaw, 
 • poznanie cech baletu i opery, 
 • rozwijanie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej, 
 • rozwijanie umiejętności tanecznych dzieci, 
 • rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej, 
 • poznanie roli aktora w teatrze, 
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, 
 • rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych,  
 • budowanie wiary we własne siły, 
 • gromadzenie informacji na temat znaczenia wiary we własne siły, 
 • zachęcanie do opowiadania o swoich emocjach, 
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 
 • poznanie znaczenia słów: proszę, przepraszam, dziękuję, 
 • ćwiczenie pamięci, 
 • wdrażanie do zgodnej współpracy, 
 • poznanie wybranych sposobów dbania o środowisko naturalne, 
 • nauka rozpoznawania pojemników do segregacji odpadów i właściwego z nich korzystania, 
 • uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o przyrodę i jej zasoby, 
 • poznanie piosenki z dziecięcego repertuaru dotyczącej kulturalnego zachowania,  
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, 
 • nauka pokonywania stresu w sytuacjach trudnych dla dziecka, 
 • poznanie zasad kulturalnego zachowania w lesie, 
 • wdrażanie do poszanowania pracy innych. 
Skip to content