Zamierzenia – maj – grupa 2

Tydzień 1:

„ Dbamy o Ziemię”

-zachęcanie do szybkiego reagowania na polecenia nauczyciela

-doskonalenie procesów analizy i syntezy słuchowej

-poznanie zasad dbania o środowisko przyrodnicze

– poznanie wartości czystości ziemi dla ludzi

– rozwijanie myślenia logicznego i przyczynowo – skutkowego

-usprawnianie narządów mowy poprzez kształcenie ruchów całego ciała w wykorzystaniem rymowanki

-rozwijanie zainteresowań dzieci oraz dokonywanie wyboru zabawek i zabawy

-zwracanie uwagi na zgodną zabawę

-poszerzanie umiejętności plastycznych

-poszerzanie wiedzy i świadomości ekologicznej

-zachęcanie do wypowiadania się na określony temat

-rozumienie znaczenia częstych spacerów dla zachowania dobrego zdrowia

-pogłębianie wiadomości nt. znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin

-zachęcanie do współdziałania

 

Tydzień 2:

„ Jestem Polakiem i Europejczykiem”

-zachęcenie do zabaw zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-wzbogacanie wiadomości nt. miast Polski

-rozwijanie umiejętności muzycznych

-poszerzanie wiadomości dzieci na temat Polski

-rozwijanie uczuć patriotycznych

-utrwalenie wizerunku godła Polski

-doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej

-zachęcanie do prawidłowego przeliczania

-zwracanie uwagi na właściwą zabawę

-zachęcanie do słuchania utworów patriotycznych

-rozwijanie umiejętności plastycznych

-kształtowanie umiejętności prawidłowego przeliczania elementów

-wdrażanie do aktywnego udziału w zajęciach

-rozwijanie zainteresowań patriotyczną literaturą dziecięcą

-doskonalenie precyzyjnego wycinania

– zachęcanie do współdziałania

-zachęcanie do rozwijania własnych zainteresowań

-zachęcanie do nauki piosenki z pamięci

-kształtowanie postaw patriotycznych

-zachęcanie do rozwijania sprawności ruchowych

-poszerzanie umiejętności wokalnych i plastycznych

-rozwijanie logicznego myślenia

-zwracanie uwagi na pomoc innym w sprzątaniu zabawek

-zachęcanie do właściwego organizowania sobie zabawy

-poszerzanie umiejętności plastycznych

-poszerzenie widomości dzieci na temat niektórych państw Unii Europejskiej, flagi i hymnu

-zaciekawienie wiedzą na temat państw Unii Europejskiej

-zwiększanie siły i wytrzymałości mięśni oddechowych

-zachęcanie do współdziałania i współpracy w czasie zabawy.

 

Tydzień 3:

„ Na majowej łące”

– zapoznanie z postaciami i muzyką Chopina, Mozarta oraz Beethovena

-rozwijane własnych zainteresowań

-rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania

-rozwijanie zainteresowań muzycznych

-kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej

-doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami

-kształtowanie szybkości poprzez szybkie reagowanie na sygnały

-rozwijanie sprawności fizycznej

-rozwijanie wyobraźni twórczej podczas układania z mozaiki

-doskonalenie umiejętności językowych i komunikacyjnych

-zachęcanie do zgodnych zabaw zespołowych

-rozwijanie kreatywności podczas improwizacji metodycznych

– doskonalenie umiejętności wymawiania słów

-kształtowanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów i przeliczania

-utrwalenie pojęcia „para”

-wdrażanie do właściwego poruszania się parami

-rozwijanie percepcji słuchowej

-doskonalenie procesów analizy i syntezy wzrokowej

-wdrażanie do zgodnych zabaw zespołowych

-poszerzanie wiadomości nt. mieszkańców łąki

-rozwijanie logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek

-poznanie nazw niektórych owadów i kwiatów łąki

-rozwijanie logicznego myślenia

-zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy

-rozwijanie zainteresowań muzyką i tańcem

-doskonalenie umiejętności wypowiadania się i umiejętności graficznych

-doskonalenie umiejętności manualnych

-poszerzanie kompetencji językowych

-poznanie prawidłowego układu artykulatorów w czasie wybrzmiewania poszczególnych głosek.

-wdrażanie do aktywnego udziału w zajęciach

-rozbudzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dzieci

-zachęcanie do zgodnych zabaw zespołowych

 

Tydzień 4:

„Kocham mamę, kocham tatę”

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem

-doskonalenie śpiewu zbiorowego

-rozwijanie przynależności do grupy społecznej -rodziny -dostrzeganie roli mamy w codziennym życiu

-zachęcanie do wypowiadania się na określony temat

-zachęcanie do tworzenia własnych wypowiedzi

-rozwijanie sprawności manualnej

-zwracanie uwagi na właściwe organizowanie sobie zabawy

-zachęcanie do współdziałania w czasie zabawy i pokojowego rozwiązywania konfliktów

-rozwijanie umiejętności plastycznych

-zachęcanie do prawidłowego umiejętności liczenia

-rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów

-poszerzanie kompetencji językowych oraz plastycznych

-zwracanie uwagi na zgodną i spokojna zabawę

-zachęcanie do rozwijania zainteresowań i zdolności dzieci

-zachęcanie do wspólnego śpiewania znanej piosenki

-rozwijanie kreatywności ruchowej podczas tworzenia własnej improwizacji

-zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad kodeksu przedszkolaka

-poszerzanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów

-rozwijanie umiejętności odkodowywania informacji

-wdrażanie do korzystania w sposób właściwy z zabawek

-zachęcanie do właściwego korzystania z zabawek

– ochrona układu nerwowego – wprowadzenie w stan odpoczynku

-zapoznanie z fabułą filmu

-zachęcanie do niesienia pomocy innym

-wdrażanie do wypowiadania się na określony temat

-rozwianie kompetencji słowno-językowych

-zachęcanie do tworzenia dłuższych wypowiedzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content