Zamierzenia „MUMINKI”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze grupy 7 „Muminki”
Listopad 2022 r.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
− poznanie pojęcia „wolność”;
− doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,
− budowanie poczucia tożsamości narodowej,
− zachęcanie do szanowania odmienności innych,
− poznanie różnych rodzajów domów,
− poszerzanie doświadczeń językowych,
− wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
− ćwiczenie pamięci,
− uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście,
− poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”,
− rozwijanie umiejętności matematycznych,
− wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywanego zadania,
− poznanie dźwięków o różnej wysokości,
− rozwijanie wrażliwości muzycznej,
− doskonalenie sprawności fizycznej,
− wdrażanie do utrzymania ładu i porządku w sali przed zabawą, po zabawie i w jej trakcie,
− zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi,
− rozwijanie zdolności manualnych,
− rozwijanie pamięci wzrokowej,
− nauka racjonalnego gospodarowania klejem podczas wykonywania pracy plastycznej,
− rozwijanie logicznego myślenia,
− wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu,
− usystematyzowanie wiadomości na temat pojęcia „wolność”,
− rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
− uwrażliwienie na potrzeby innych,
− poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu,
− wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
− prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń,
− wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery,
− poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce,
− rozbudzanie zainteresowania pięknem przyrody,
− nauka nazw wybranych kolorów w języku angielskim,
− poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga, hymn),
− rozwijanie ekspresji muzycznej i poczucia rytmu,
− rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny,
− doskonalenie umiejętności działania według instrukcji słownej,
− zachęcanie do samodzielnego wykonywania pracy plastycznej,
− rozwijanie cierpliwości i koncentracji na wykonywanym zadaniu,
− poznanie wartości „kreatywności”,
− rozwijanie wyobraźni,
− wzmacnianie poczucia własnej wartości,
− poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych,
− rozwijanie pamięci słuchowej,
− budzenie empatii,
− poznanie psich zachowań i nawyków oraz sposobów właściwej opieki nad psem,
− rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 1–4,
− utrwalanie liczebników w języku angielskim,
− budzenie odpowiedzialności za posiadane w domu zwierzę,
− poznanie wybranych wiadomości na temat kotów,
− kształcenie słuchu muzycznego i rozwijanie umiejętności wokalnych,
− wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania ćwiczeń i wspólnych zabaw,
− rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy plastycznej,
− zachęcanie do pomagania sobie nawzajem podczas wykonywania zadań,
− poszerzanie wiedzy na temat wartości jaką jest kreatywność,
− kształtowanie twórczej, aktywnej postawy,
− rozwijanie motoryki małej,
− zachęcanie do aktywnego poznawania otaczającej rzeczywistości poprzez działania własne,
− poznanie cech wiatru,
− rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej,
− rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi,
− poznanie nowych słów w języku angielskim: wind, silence,
− tworzenie warunków do zdobywania nowych doświadczeń językowych,
− zapoznanie z pojęciem „rytmu” w matematyce,
− zachęcanie do przestrzegania kodeksu grupy, a w szczególności do zachowania ciszy podczas wykonywania zadań
grupowych,
− poznanie różnych rodzajów deszczu i sposobów jego naśladowania,
− zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań,
− poznanie wyglądu i brzmienia wybranych instrumentów muzycznych,
− wdrażanie do zgodnej współpracy w grupach podczas wykonywania pracy plastycznej i dzielenia się materiałami.
Zadania do codziennej realizacji:
− zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o
konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,
− zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,
− zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,
− zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w
czynnościach samoobsługowych,
− słuchanie tekstów czytanych przez N.,
− zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw
tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,
− zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowo-wzrokową, umiejętności
grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę
ogólną