Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Kwiecień 2024

Grupa „Myszki”

 

Tydzień I:  „Muzyka maluje świat”

 • Poznawanie, rozpoznawanie i nazywanie podstawowych instrumentów muzycznych,
 • Wyrażanie swojego rozumienia świata za pomocą intencjonalnego ruchu i gestu,
 • Wypowiadanie się na określony temat zgodnie z własną wiedzą,
 • Słuchanie muzyki i dostrzeganie zmian jej charakteru,
 • Eksperymentowanie dźwiękiem podczas śpiewania, słuchania muzyki i muzykowania z użyciem przedmiotów codziennego użytku,
 • Podejmowanie działań rozwijających sprawność dłoni i palców, doskonalenie chwytu pisarskiego, posługiwanie się różnorodnymi przyborami,
 • Współdziałanie z dziećmi w zabawie i podczas wykonywania poleconych zadań, rozumienie odpowiedzialności za wynik wspólnej pracy,
 • Utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech poszczególnych pór roku,
 • Poznanie zapisu graficznego litery „H”, „h”.
 • Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej, zachęcanie do czytania sylabami w oparciu o poznane litery.
 • Czytanie prostych wyrazów złożonych ze znanych liter w powiązaniu z obrazkami,

Tydzień II „Jedziemy na wieś”.

 • Wyrażanie sądów i opinii na podstawie swojej wiedzy,
 • Poznawanie głównych zawodów wykonywanych na wsi,
 • Interesowanie się przyrodą, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowanych na wsi,
 • Rozwijanie kompetencji społecznych – zachęcanie do poznawania innych                              i opowiadania o sobie na forum grupy.
 • Panowanie nad emocjami, cierpliwe oczekiwanie na swoją kolej, akceptacja przegranej,
 • Rozwijanie pamięci, uwagi oraz  sprawności ruchowej.
 • Rozwijanie umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi na określony temat.
 • Rozwijanie logicznego myślenia.
 • Ćwiczenie orientacji na kartce papieru.
 •  Utrwalenie kształtów i nazw figur geometrycznych.
 • Posługiwanie się w celowo stworzonych sytuacjach liczebnikami w aspekcie
  kardynalnym.
 • Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 10
 • Liczenie obiektów, rozpoznawanie cyfr, wykonywanie prostych obliczeń,
 • Ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych.

Tydzień III „Dbamy o swoją planetę”

 • Podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej – poszukiwanie informacji w źródłach książkowych,
 • Dostrzeganie piękna otoczenia przyrodniczego,
 • Rozpoznawanie bogactwa przyrodniczego, docenianie środowiska przyrodniczego,
 • Budzenie świadomości zagrożeń ekologicznych i konieczności dbania o środowisko,
 • Wyraża swoje rozumienie świata za pomocą intencjonalnego gestu, impresji plastycznej, technicznej i teatralnej,
 • Współdziałanie z innymi dziećmi w pracach użytecznych, troska o środowisko przyrodnicze w najbliższym otoczeniu dziecka,
 • Rozpoznawanie modeli monet i banknotów, poznawanie wartości pieniędzy,
 • Aktywne uczestnictwo w wszystkich działaniach, zgodne współdziałanie, odpowiedzialne wywiązywanie się z przydzielonych zadań i ról,
 • Rozwijanie kreatywności dziecka.
 • Przyzwyczajanie do pracy w małych zespołach i parach.
 • Integrowanie dzieci z grupą.
 • Wspieranie różnorodnych uzdolnień dzieci.
 • Szukanie alternatywnych form zabawy.
 •  Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Wzbudzanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.
 • Stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną               a skutkiem.
 • Poznawanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych w toku przeprowadzania
  doświadczeń.
 • Rozwiązywanie prostych działań matematycznych z zastosowaniem znaków +, -, =.

 

Tydzień IV „Ziemia krąży w kosmosie”

 • Wzbudzanie zainteresowania obiektami kosmicznymi, rozpoznawanie nazw podstawowych typów ciał niebieskich, zwłaszcza Układy Słonecznego,
 • Poszukiwanie wiadomości w różnych źródłach, mi: książkach, albumach,
 • Wyrażanie swojego rozumienia świata za pomocą impresji plastycznych,
 • Uczenie się poprzez wizualizacje symboliczne (modele, symulacje),
 • Posługiwanie się przyborami z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni,
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej i równowagi, wykonywanie ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę,
 • Ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych, doskonalenie chwytu pisarskiego, rysowanie według instrukcji,
 • Doskonalenie czytania prostych wyrazów złożonych z poznanych liter,
 • Wykorzystywanie podczas porozumiewania się komunikatów pozawerbalnych, dekodowanie symboli i znaków,
 • Swobodne posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi podczas codziennych aktywności,

 

Skip to content