Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
Grupy 7 MUMINKI
Listopad 2023

Tematy:
Nasza mała ojczyzna
Mój dom-Polska
Moje hobby
Ulubione zajecia
Cele ogólne:
● wprowadzenie pojęć: miłość do ojczyzny, pomysłowość;
● poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie –
stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w
trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej,
podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
● nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie
nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
● poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
● kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
● posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi
ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
● kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3; operowanie liczebnikami porządkowymi;
● kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
● kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
● rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
● rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
● rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i
wyrazów (czytanie globalne);
● rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie
i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące
wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza
głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, wyróżnianie wskazanej głoski w
zależności od miejsca w wyrazie;
● zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
● rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
● rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
● kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw
plastycznych, konstrukcyjno- plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
● kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.
Codzienne aktywności:
● zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim
wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;
● stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki, np. „Do przedszkola” lub „Witaj…”;
● kształtowanie codziennych nawyków higienicznych- samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po
skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
● wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po
posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek,
wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;
● zestaw ćwiczeń porannych nr 5, 6;
● zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 5, 6;
● codzienny pobyt na świeżym powietrzu – spacer w okolicy przedszkola – wdrażanie do
samodzielności w codziennych czynnościach samoobsługowych;
● zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

Skip to content