Regulamin przyprowadzania i odprowadzania dzieci

REGULAMIN

PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Z PRZEDSZKOLA NR 420 „NASZA BAJKA”

W WARSZAWIE

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin opracowano w celu zapewnienia bezpiecznych warunków przebywania dzieci w Przedszkolu.
 2. Regulamin reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci w Przedszkolu nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie.
 3. Do przestrzegania Regulaminu zobowiązani są rodzice/prawni opiekunowie, osoby upoważnione do obioru dziecka, nauczyciele oraz pracownicy Przedszkola.
 4. Wszystkie osoby wymienione w ust. 3 powyżej są zobowiązane do bieżącego reagowania na naruszanie postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 2

OBOWIĄZKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU DZIECKA

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni na początku września składają pisemne oświadczenia o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z Przedszkola. Oświadczenia można uzupełniać o kolejne osoby w trakcie trwania roku szkolnego. Oświadczenie może być w każdej w chwili odwołane. Oświadczenia tracą ważność z końcem roku szkolnego, czyli dnia 31 sierpnia każdego roku.
 3. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię, nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców/opiekunów prawnych.
 4. Osoba odbierająca dziecko z Przedszkola powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki lub pracownika Przedszkola okazać go.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 6. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka do momentu osobistego przekazania dziecku nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur na korytarzu oraz od momentu odbioru dziecka z grupy lub z ogródka przedszkolnego przez rodziców/opiekunów prawnych lub osobę upoważnioną.
 • 3

GODZINY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 1. Godziny przyprowadzania i odbierania dzieci określa ramowy rozkład dnia pracy Przedszkola. Z powodów organizacyjnych oraz ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej liczby posiłków wskazane jest, aby nieobecność lub spóźnienie dziecka zostało zgłoszone telefonicznie lub drogą elektroniczną do sekretariatu Przedszkola najpóźniej do godziny 9.30 w dniu planowanej absencji lub spóźnienia.
 2. Rodzice przyprowadzają dziecko do przedszkola w godzinach 7.00 – 9.00.
 3. Odbiór dzieci z Przedszkola trwa do godziny 17.30.
 4. W godzinach 7.30 – 9.00 i 15.00 – 17.30 drzwi prowadzące z szatni na korytarze prowadzące do poszczególnych sal pozostają otwarte.
 5. Furtka i drzwi wejściowe do Przedszkola pozostają zamknięte w godzinach 9.00 -12.15 oraz 13.00-15.00. W powyższych godzinach, w razie potrzeby dostania się na teren Przedszkola należy używać domofonu zewnętrznego.
 6. W godzinach 9.00 -15.00 przyprowadzenie, jak również odbiór dziecka, odbywa się tylko za pomocą domofonów.
 7. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.30, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych lub osoby upoważnione o zaistniałym fakcie.
 8. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów, nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów prawnych, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w Przedszkolu 1 godzinę.
 9. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora Przedszkola i najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi.

 

 • 4

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA

 DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 1. Na terenie Przedszkola obowiązuje zakaz wprowadzania wózków lub innych pojazdów na korytarze prowadzące do sal bez względu na panujące zewnętrzne warunki atmosferyczne.
 2. Wszystkie osoby poruszające się po korytarzach prowadzących do sal są zobowiązane do zmiany obuwia lub założenia ochraniaczy, bez względu na panujące zewnętrzne warunki atmosferyczne.
 3. Osoby przyprowadzające dziecko do Przedszkola zobowiązane są do:
 • zadbania o właściwe pozostawienie okrycia wierzchniego i zmianę obuwia przez dziecko w szatni;
 • zmiany obuwia lub założenia ochraniaczy – w przypadku osobistego przekazania dziecka nauczycielowi danej grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielowi dyżurującemu albo
 • przekazania dziecka pod opiekę osób dyżurujących na korytarzach prowadzących do sal.
 1. Osoby odbierające dziecko z Przedszkola zobowiązane są do:
 • zmiany obuwia lub założenia ochraniaczy – w przypadku osobistego odbioru dziecka z danej grupy, do której dziecko uczęszcza lub z grupy dyżurującej

       albo

 • skorzystania z domofonu i przedstawienia się w formie, np..: „mama Oli Z… z grupy…..”, „ciocia Karola M… z grupy….”;
 • przygotowania dowodu osobistego i okazania go w przypadku żądania nauczyciela lub pracownika Przedszkola.

W razie zaistnienia uzasadnionych okoliczności, osoby odbierające dziecko za pomocą domofonu mogą zostać poproszone o założenie ochraniaczy i bezpośrednie podejście do sali.

 1. Osoby odbierające dziecko z ogródka przedszkolnego są zobowiązane do:
 • Zgłoszenia się do nauczyciela i potwierdzenia faktu odbioru dziecka.
 • Nie pozostawania na terenie ogrodu przedszkolnego z dzieckiem po dokonaniu odbioru dziecka.
 1. W trakcie przyprowadzania i odbioru Dziecka nie prowadzi się z rozmów z nauczycielami.
 2. Nauczyciel lub inna osoba z personelu Przedszkola może odmówić wydania dziecka, w przypadku, gdy:
 • stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku właściwej opieki i bezpieczeństwa;
 • osoba zamierzająca odebrać dziecko nie została do tego odpowiednio upoważniona przez rodziców/opiekunów prawnych;
 • dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z Przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców/opiekunów prawnych.
 1. W wypadku każdej odmowy wydania dziecka, winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor Przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel lub inna osoba z personelu Przedszkola podejmuje wszelkie dostępne czynności zmierzające do nawiązania kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi lub drugim rodzicem/opiekunem prawnym. Jeżeli nie jest to możliwe, nauczciel lub inna osoba z personelu Przedszkola ma prawo powiadomić najbliższy komisariat policji o zaistniałym zdarzeniu.
 • 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dyrektor Przedszkola zobowiązuje rodziców/opiekunów prawnych do przestrzegania i respektowania postanowień niniejszego Regulaminu i pouczenia o powyższych zasadach, osób wskazanych w oświadczeniach do odbioru dzieci z Przedszkola
 2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do poinformowania osób uprawnionych do odbioru dzieci o zasadach legitymowania.
 3. Z niniejszym Regulaminem zostali zapoznani wszyscy pracownicy Przedszkola oraz rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka”.
 4. W przypadku naruszenia zasad opisanych w niniejszym Regulaminie, dyrektor Przedszkola zastrzega możliwość ich zmiany w sposób zapewniający w jego ocenie, zachowanie wszystkich niezbędnych zasad bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenie Przedszkola.
 5. Regulamin został uzgodniony z przedstawicielami Rady Rodziców Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie.

Niniejszy Regulamin wchodzi z życie z dniem podpisania.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r.                              

…………………………………………………………..

                                                              Dyrektor Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie

 

……..…………………………………………………….

  Przewodnicząca Rady Rodziców Przedszkola nr 420

                                                                                                                 „Nasza Bajka” w Warszawie

Skip to content